The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.49, No.5, 209-248, 2024

Hideki Kakutani, Tomohiro Yuzuriha and Teruyuki Nakao
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.5, 209-218, 2024
Ryoki Kunita, Takafumi Nishijima, Hiroaki Todo and Masaaki Miyazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.5, 219-230, 2024
Kazuhiro Kuga, Motohiro Shiotani, Kentaro Hori, Hiroshi Mizuno, Yusaku Matsushita, Harushige Ozaki, Kohei Hayashi, Takatomi Kubo and Manabu Kano
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.5, 231-240, 2024
Eiko Yoshida, Kazuhiro Aoki, Yu Sasaki, Hinako Izuhara, Tsutomu Takahashi, Yasuyuki Fujiwara, Tomoya Fujie, Ke Du, Komyo Eto, Yo Shinoda and Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.5, 241-248, 2024

PAGE TOP