The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.45, No.6, 305-363, 2020

Hideaki Yokoyama, Norimichi Hattori, Hirohiko Ohtsuka, Eiji Murata, Akio Kobayashi, Kyotaka Muta, Asuka Takumi, Harumi Kitaura, Fumihiro Jinno, Atsushi Iwai, Keiko Nakai, Kanae Mori, Kosuke Saito, Yoshiro Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.6, 319-325, 2020
Yasutaka Kuroda, Takuo Yuki, Yutaka Takahashi, Hitoshi Sakaguchi, Kayoko Matsunaga, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.6, 327-337, 2020
Kazunori Fujimoto, Hiroyuki Kishino, Kazuyuki Hashimoto, Kyoko Watanabe, Takashi Yamoto, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.6, 339-347, 2020
Nho Cong Luong, Yumi Abiko, Takahiro Shibata, Koji Uchida, Eiji Warabi, Midori Suzuki, Takuya Noguchi, Atsushi Matsuzawa, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.6, 349-363, 2020

PAGE TOP