The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 32, No. 3, 205-328, 2007

Kazuya KIMURA, Mitsuyasu TABO, Misae ITOH, Keiji MIZOGUCHI, Atsuhiko KATO, Masami SUZUKI, Zen ITOH, Satoshi OMURA, Hisanori TAKANASHI
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 217-230, 2007
Kazuya KIMURA, Mitsuyasu TABO, Keiji MIZOGUCHI, Atsuhiko KATO, Masami SUZUKI, Zen ITOH, Satoshi OMURA, Hisanori TAKANASHI
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 231-239, 2007
Rafael TORRES, Luciano PIZARRO, Attila CSENDES, Carlos GARCÍA, Néstor LAGOS
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 241-248, 2007
Kazuyuki HASHIMOTO, Wataru TAKASAKI, Itaru SATO, Shuji TSUDA
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 249-259, 2007
Kayo SUMIDA, Koichi SAITO, Kenji OEDA, Yoshikuni YAKABE, Masanori OTSUKA, Hiroshi MATSUMOTO, Masaru SEKIJIMA, Koji NAKAYAMA, Yukiko KAWANO, Tomoyuki SHIRAI
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 261-288, 2007
Masaaki KURATA, Takeshi IIDAKA, Yoshimasa HAMADA, Ikuo HORII
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 289-299, 2007
Megumi YAMAMOTO, Naomi TASE, Tsuyoshi OKUNO, Yasushi KONDO, Suminori AKIBA, Nobuhiro SHIMOZAWA, Keiji TERAO
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 301-310, 2007
Yohei MIYAMOTO, Kaoru SHIMADA, Yuka SAKAGUCHI, Mari MIYAMOTO
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 311-319, 2007
Toshihiro SUZUKI, Shigeki OHATA, Tadayasu TOGAWA, Seiichiro HIMENO, Shinzo TANABE
J. Toxicol. Sci., Vol.32, No.3, 321-328, 2007

PAGE TOP