The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 40, No. 2, 137-294, 2015

Kunihiko Yamashita, Shinsuke Shinoda, Saori Hagiwara, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 137-150, 2015
Soo-Yun Park, Cynthia Gomes, Sung-Dug Oh, Jaemog Soh
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 151-161, 2015
Tomoka Hisaki, Maki Aiba née Kaneko, Masahiko Yamaguchi, Hitoshi Sasa, Hirokazu Kouzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 163-180, 2015
Kenji Takeuchi, Hirohiko Goto, Yuko Ito, Makoto Sato, Satoshi Matsumoto, Tadashi Senba, Hideyuki Yamada, Ken Umehara
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 181-191, 2015
Kyoko Tsujita-Inoue, Tomomi Atobe, Morihiko Hirota, Takao Ashikaga, Hirokazu Kouzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 193-209, 2015
Atsushi Miyajima, Masaru Bamba, Takafumi Muto, Takashi Hirota
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 211-221, 2015
Hiroyuki Okazaki, Shuso Takeda, Eriko Ikeda, Yoshifumi Fukunishi, Hiroyuki Ishii, Aya Taniguchi, Miki Tokuyasu, Taichi Himeno, Kazuhiro Kakizoe, Kenji Matsumoto, Mitsuru Shindo, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 223-233, 2015
Yoshinori Okamoto, Takao Tobe, Koji Ueda, Tatsuyuki Takada, Nakao Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 235-242, 2015
Yosuke Koyama, Yasuto Matsui, Yoko Shimada, Minoru Yoneda
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 243-249, 2015
Shahab Ghaderi, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Hossein Najafzadeh Varzi, Masome Rashno
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 263-275, 2015
Tomomi Atobe, Masaaki Mori, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, Hirokazu Kouzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.2, 277-294, 2015

PAGE TOP