The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.47, No.10, 389-437, 2022

ZheZhe Guan, YaLan Li, ShaoCong Hu, CaiFeng Mo, DongLing He, Zhi Huang and Ming Liao
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.10, 389-407, 2022
Takuya Kikuchi, Shunta Shigemura, Yuichi Ito and Kazutoshi Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.10, 409-420, 2022
Chihiro Morita, Yuki Tokunaga, Yuto Ueda, Masateru Ono, Hideki Kinoshita, Katsuhisa Kurogi, Yoichi Sakakibara, Masahito Suiko, Ming-Cheh Liu and Shin Yasuda
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.10, 421-428, 2022
Yuto Ishibashi, Shingo Kimura and Ikuro Suzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.10, 429-437, 2022

PAGE TOP