The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.2, 57-108, 2023

Satoshi Yokota, Hidenobu Miyaso, Toshinori Hirai, Kousuke Suga, Tomohiko Wakayama, Yuhji Taquahashi and Satoshi Kitajima
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.2, 57-64, 2023
Sanae Kanno, Seishiro Hirano, Jun Monma-Otaki, Hideaki Kato, Mamiko Fukuta, Yoshimi Nakamura and Yasuhiro Aoki
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.2, 75-86, 2023
Yi Lyu, Jin Yang, LiXia Cheng, ZhaoFei Li and JinPing Zheng
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.2, 87-97, 2023
Yuya Ohtsuki, Seigo Sanoh, Mikaru Yamao, Yuha Kojima, Yaichiro Kotake and Chise Tateno
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.2, 99-108, 2023

PAGE TOP