The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 27, No. 5, 411-457, 2002

Mutsuko KOIZUMI, Nobuo NISHIMURA, Tomonori ENAMI, Masao SUNAGA, Hironao HORIKAWA, Eiichi KAMATA, Ryuichi HASEGAWA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.5, 411-421, 2002
Yoshitaka HIGA, Atsushi OHKUBO, Shunichi KITAJIMA, Matuko MORIYASU, Kimio KARIYA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.5, 423-431, 2002
Hiroko YOSHINO, Toshio ICHIHARA, Mayumi KAWABE, Norio IMAI, Akihiro HAGIWARA, Makoto ASAMOTO, Tomoyuki SHIRAI
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.5, 433-439, 2002
Eiki SATOH, Toshiaki ISHII, Yoshio SHIMIZU, Shin-ichi SAWAMURA, Masakazu NISHIMURA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.5, 441-447, 2002
Abraham NYSKA, Susan D. HESTER, Ralph L. COOPER, Jerome M. GOLDMAN, Tammy E. STOKER, Dennis HOUSE, Douglas C. WOLF
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.5, 449-457, 2002

PAGE TOP