The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 4, 357-448, 2009

Masahiro Mochizuki, Hajime Abe, Kei Wakabayashi, Hiroyasu Yoshinaga, Emi Okazaki, Tsubasa Saito, Mariko Fujita, Hiroshi Edamoto, Yuzo Asano
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 357-362, 2009
Eleonore Fröhlich, Claudia Samberger, Tatjana Kueznik, Markus Absenger, Eva Roblegg, Andreas Zimmer, Thomas R. Pieber
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 363-375, 2009
Akio Kobayashi, Yusuke Suzuki, Hideyuki Kuno, Shoichiro Sugai, Hiroyuki Sakakibara, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 377-387, 2009
Noriko Yamaguchi, Kaori Nakamura, Yoshihiro Oguma, Sho Fujiwara, Michihito Takabe, Akira Sono, Tsuneshirou Kawasaki, Kazumasa Otsubo, Koichi Wakigawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 389-397, 2009
Qun Chen, Zhilun Wang, Yongmin Xiong, Wanli Xue, Xibin Kao, Yan Gao, Nawaz Muhammad, Daiqin Song
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 399-405, 2009
Young-Man Cho, Toshio Imai, Mai Hasumura, Naoko Watanabe, Toshikazu Ushijima, Masao Hirose, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 407-412, 2009
Gi-Wook Hwang, Naomi Wada, Shusuke Kuge, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 413-416, 2009
Hideo Sugiyama, Hiroshi Terada, Kimio Isomura, Ikuyo Iijima, Jun Kobayashi, Kiyoshi Kitamura
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 417-425, 2009
Katsunori Yamaura, Manabu Oda, Eriko Suwa, Masahiko Suzuki, Hiromi Sato, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 427-431, 2009
Takashi Hirooka, Yasuyuki Fujiwara, Shoko Inoue, Yasuhiro Shinkai, Chika Yamamoto, Masahiko Satoh, Akira Yasutake, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 433-439, 2009
Gi-Wook Hwang, Kanae Sasaki, Tsutomu Takahashi, Reiko Yamamoto, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 441-443, 2009
Kazunori Hashimoto, Akiko Honda, Yuichi Hayashi, Takashi Inuzuka, Masahiko Satoh, Isao Hozumi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.4, 445-448, 2009

PAGE TOP