The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.5, 227-310, 2023

Yusuke Furukawa, Shigeyuki Hirai, Tatsuya Kasai, Hideki Senoh, Kenji Takanobu, Toshiaki Sasaki, Hirokazu Kano, Michiharu Matsumoto and Shigetoshi Aiso
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 227-241, 2023
Yoshinobu Igarashi, Suyong Re, Ryosuke Kojima, Yasushi Okuno and Hiroshi Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 243-249, 2023
Takashi Kitaguchi, Shinichiro Horiuchi, Yukie Kuroda, Katsutoshi Ohno, Kazuhiro Kobayashi, Mitsuru Tanaka and Seiichi Ishida
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 251-261, 2023
Yuu Miyauchi, Haruna Koba, Madoka Sawai, Hisao Kansui and Shinji Takechi
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 263-272, 2023
Mengna Zuo, Jianing He, Qianxi Yin, Xiaoying He, Ying Liu, Yang Liu, Jiwei Liu, Shujun Liu and Libing Ma
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 273-283, 2023
Xiaoying Guo, Yu Hao, Huiying Ma, Hai Li, Liping Li, Fengmei Yan, Jing Huang and Ling Li
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.5, 299-310, 2023

PAGE TOP