The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 43, No. 6, 359-405, 2018

Shugo Suzuki, Hiroyuki Kato, Satoshi Fuji, Taku Naiki, Aya Naiki-Ito, Yoriko Yamashita, Satoru Takahashi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.6, 359-367, 2018
Norie Murayama, Hiroshi Suemizu, Shotaro Uehara, Takashi Kusama, Marina Mitsui, Yusuke Kamiya, Makiko Shimizu, F. Peter Guengerich, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.6, 369-375, 2018
Weiwei Huang, Juan Chang, Ping Wang, Chaoqi Liu, Qingqiang Yin, Qun Zhu, Fushan Lu, Tianzeng Gao
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.6, 377-385, 2018
Makiko Shimizu, Hiroshi Suemizu, Sawa Mizuno, Takashi Kusama, Tomonori Miura, Shotaro Uehara, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.6, 387-393, 2018
Keisuke Goda, Kosuke Saito, Kyotaka Muta, Akio Kobayashi, Yoshiro Saito, Shoichiro Sugai
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.6, 395-405, 2018

PAGE TOP