The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 5, 655-811, 2013

Jonggun Kim, Yooheon Park, Kyong Sup Yoon, J. Marshall Clark, Yeonhwa Park
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 655-660, 2013
Masafumi Tomita, Hironobu Katsuyama, Yoko Watanabe, Yoshinori Shibaike, Haruhiko Yoshinari, Jia Wei Tee, Nobuhisa Iwachidou, Osamu Miyamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 671-678, 2013
Reiko Morita, Atsunori Yafune, Ayako Shiraki, Megu Itahashi, Hirotoshi Akane, Fumiyuki Nakane, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 679-688, 2013
Miyuki Iwai-Shimada, Tomoyuki Nakamura, Norio Sugawara, Naoyuki Kurokawa, Kunihiko Nakai, Hiroshi Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 689-696, 2013
Kagami Iida, Takayuki Yonezawa, Sun-Sil Choi, Kazuo Nagai, Je-Tae Woo
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 697-702, 2013
Gi-Wook Hwang, Jin-Yong Lee, Min-Seok Kim, Masayuki Sato, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 703-706, 2013
Takafumi Muto, Atsushi Miyajima, Masaru Bamba, Takashi Hirota
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 707-717, 2013
Atsushi Miyajima, Masahiro Okamoto, Takafumi Muto, Takashi Hirota
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 719-729, 2013
Yan Wang, Huiyuan Hu, Meimi Zhao, Jinsheng Zhao, Dandan Yin, Xuefei Sun, Shuyuan Liu, Qinghua Gao, Lifeng Yu, Liying Hao
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 731-740, 2013
Jia-Long Fang, Frederick A. Beland
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 741-752, 2013
Hitomi Fujishiro, Toshinao Ohashi, Miki Takuma, Seiichiro Himeno
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 753-757, 2013
Junichi Kikuchi, Sunao Aso, Takayuki Koga, Katsumi Miyata, Satsuki Hoshuyama, Yuji Kusune, Tomohiko Yoshida, Ryuichi Hasegawa, Shozo Ajimi, Kotaro Furukawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 759-773, 2013
Mariko Tomita, Toshinori Yoshida, Junko Fukumori, Satoru Yamaguchi, Sayuri Kojima, Tomoki Fukuyama, Aya Ohnuma-Koyama, Naofumi Takahashi, Yukiko Takeuchi-Kashimoto, Maki Kuwahara, Nobuaki Nakashima, Ryoichi Ohtsuka, Makio Takeda, Tadashi Kosaka, Takanori Harada
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 775-782, 2013
Shun-Sheng Chen, Hsiao-Ting Hung, Tsan-Ju Chen, Hui-Shan Hung, Dean-Chuan Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 783-791, 2013
Chang Beei, Noriko Iwamoto, Takako Inaba, Yasuhiro Shinkai, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 793-797, 2013
Maki Tokumoto, Jin-Yong Lee, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 799-802, 2013
Philippe Lestaevel, Hélène Bensoussan, Bernadette Dhieux, Olivia Delissen, Claire-Marie Vacher, Isabelle Dublineau, Philippe Voisin, Mohammed Taouis
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.5, 803-811, 2013

PAGE TOP