The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 2, 121-258, 2017

Makoto Take, Tetsuya Takeuchi, Shigeyuki Hirai, Kenji Takanobu, Michiharu Matsumoto, Shoji Fukushima, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 121-128, 2017
Hongwei Zhang, Ying Shi, Chao Wang, Kangfeng Zhao, Shaoping Zhang, Lan Wei, Li Dong, Wen Gu, Yongjun Xu, Hongjie Ruan, Hong Zhi, Xiaoyan Yang
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 129-136, 2017
Sumiko Ohnami, Takeshi Nagashima, Kenichi Urakami, Yuji Shimoda, Fukumi Kamada, Junko Saito, Akane Naruoka, Masakuni Serizawa, Yoko Masuda, Shumpei Ohnami, Masatoshi Kusuhara, Ken Yamaguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 137-144, 2017
Yutaka Yonezawa, Taishi Miyashita, Hiroko Ashizawa, Kazuto Hashimoto, Hiroaki Nejishima, Haruko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 145-157, 2017
Fumihiko Ogata, Ryosuke Satoh, Ayako Kita, Reiko Sugiura, Naohito Kawasaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 159-166, 2017
J. Eric McDuffie, Jing Ying Ma, Yunhai Zhang, Frederic S. Almy, Xiaoyun Wu, Ke Li, Manisha Sonee, Ryan Meng, Michele Rizzolio, Sandra S. Snook
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 167-174, 2017
Hiroshi Matsumoto, Fumiyo Saito, Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 175-181, 2017
Hiroko Izumi-Nakaseko, Yuji Nakamura, Takeshi Wada, Kentaro Ando, Yasunari Kanda, Yuko Sekino, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 183-192, 2017
Naoya Hirata, Shigeru Yamada, Yuko Sekino, Yasunari Kanda
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 193-204, 2017
Haruna Tahara, Yusuke Yamamoto, Shun Matsuda, Hiroe Yoshizawa, Masaharu Fujita, Takanori Hioki, Toshihiko Kasahara
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 205-221, 2017
Masayuki Takahashi, Atsushi Saito, Yasuhiko Jimbo, Satoshi Nakasono
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 223-231, 2017
Hongquan Zhu
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 233-240, 2017
Man Zhang, Min Zheng, Zhijun Wu, Mingyue Guan, Shuai Liu, Wenjin Zhao, Juan Cheng
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 241-250, 2017
Hiroki Yoshioka, Tsunemasa Nonogaki, Nobuyuki Fukuishi, Yasuro Shinohara, Gi-Wook Hwang, Katsumi Ohtani, Nobuhiko Miura
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.2, 251-258, 2017

PAGE TOP