The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 41, No. 2, 175-328, 2016

Sergey Shityakov, Ramin Ekhteiari Salmas, Ellaine Salvador, Norbert Roewer, Jens Broscheit, Carola Förster
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 175-184, 2016
Hongzhi Liu, Wei Hao, Xin Wang, Hao Su
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 185-193, 2016
Masaya Motohashi, Michael F. Wempe, Tomoko Mutou, Yuya Okayama, Norio Kansaku, Hiroyuki Takahashi, Masahiro Ikegami, Masao Asari, Shin Wakui
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 195-206, 2016
Miki Asanagi, Shigeru Yamada, Naoya Hirata, Hiroshi Itagaki, Yaichiro Kotake, Yuko Sekino, Yasunari Kanda
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 207-215, 2016
Tomoya Fujie, Yukino Segawa, Akane Uehara, Takehiro Nakamura, Tomoki Kimura, Eiko Yoshida, Chika Yamamoto, Masanobu Uchiyama, Hiroshi Naka, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 217-224, 2016
Tomoya Fujie, Yukino Segawa, Eiko Yoshida, Tomoki Kimura, Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto, Masahiko Satoh, Hiroshi Naka, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 225-232, 2016
Hiroki Kimoto, Yuko Ito, Satoshi Matsumoto, Eiji Hosoki
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 233-239, 2016
Yasumitsu Ogra, Shu Nagasaki, Ayako Yawata, Yasumi Anan, Koichi Hamada, Akihiro Mizutani
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 241-244, 2016
Makoto Shirai, Shingo Arakawa, Munehiro Teranishi, Kiyonori Kai
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 245-253, 2016
Kanae Umeda, Yaichiro Kotake, Masatsugu Miyara, Keishi Ishida, Seigo Sanoh, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 255-264, 2016
Fusako Mitsunaga, Masakazu Umezawa, Ken Takeda, Shin Nakamura
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 265-271, 2016
Kei-ichi Sugiyama, Masashi Muroi, Mawo Kinoshita, Osamu Hamada, Yuji Minai, Yoshiko Sugita-Konishi, Yoichi Kamata, Ken-ichi Tanamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 273-279, 2016
Masayuki Kanki, Min Gi, Masaki Fujioka, Hideki Wanibuchi
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 281-292, 2016
Yan Cai, Chao Zhang, Le Hao, Jun Chen, Ping Xie, Zhidong Chen
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 293-302, 2016
Ruili Dang, Yujin Guo, Hualin Cai, Ranyao Yang, Donglou Liang, Chuanfeng Lv, Pei Jiang
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 303-309, 2016
Yui Nakajima, Hirotoshi Iguchi, Shinji Kamisuki, Fumio Sugawara, Teiichi Furuichi, Yo Shinoda
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.2, 311-319, 2016

PAGE TOP