The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.11, 721-820, 2019

Yuki Yamagata, Hiroshi Yamada, Ikuo Horii
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 721-735, 2019
Shohei Yokota, Kazuichi Nakamura, Ryo Kamata
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 737-751, 2019
Takahito Nishiyama, Yasuhiro Masuda, Tadashi Izawa, Tomokazu Ohnuma, Kenichiro Ogura, Akira Hiratsuka
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 753-758, 2019
Tadakazu Takahashi, Chizuru Matsuura, Kaoru Toyoda, Yusuke Suzuki, Naohito Yamada, Akio Kobayashi, Shoichiro Sugai, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 759-776, 2019
Fenghong Zhao, Zijiang Wang, Yingjun Liao, Gaoyang Wang, Yaping Jin
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 777-788, 2019
Tomoyuki Sato, Masahiro Segawa, Shuichi Sekine, Kousei Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.11, 811-820, 2019

PAGE TOP