The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 3, 373-514, 2014

Yoshiyuki Tago, Toshihide Fujii, Jutaro Wada, Masanori Kato, Min Wei, Hideki Wanibuchi, Mitsuaki Kitano
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 373-382, 2014
Tomo Ehashi, Noriyuki Suzuki, Satoshi Ando, Kayo Sumida, Koichi Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 383-390, 2014
Hyun Sook Hong, Jihyun Um, Zang Hee Lee, Youngsook Son
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 391-399, 2014
Ha Ryong Kim, Da Young Shin, Yong Joo Park, Chang We Park, Seung Min Oh, Kyu Hyuck Chung
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 401-412, 2014
Makiko Ishimaru, Negishi Yusuke, Mitsutoshi Tsukimoto, Hitoshi Harada, Takato Takenouchi, Hiroshi Kitani, Shuji Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 413-423, 2014
Francisca Carvajal, Maria del Carmen Sanchez-Amate, José Manuel Lerma-Cabrera, Inmaculada Cubero
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 425-435, 2014
Soichiro Hagio, Satoshi Furukawa, Masayoshi Abe, Yusuke Kuroda, Seigo Hayashi, Izumi Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 437-445, 2014
Dai Yamamoto, Kiyoshi Wako, Yukari Sato, Mayumi Fujishiro, Ikuo Matsuura, Yasuyuki Ohnishi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 447-452, 2014
Akihito Yamashita, Hiroshi Inada, Kazuhiro Chihara, Toru Yamada, Jiro Deguchi, Hitoshi Funabashi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 453-464, 2014
Mounira Khelifi, Amira Zarrouk, Thomas Nury, Habib Hamed, Sâad Saguem, Ridha Ben Salah, Jean-Marc Riedinger, Gérard Lizard
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 465-474, 2014
Masahiro Sugino, Hiroaki Todo, Takamasa Suzuki, Keiichi Nakada, Kiyomi Tsuji, Hiroshi Tokunaga, Hideto Jinno, Kenji Sugibayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 475-485, 2014
Bi-cheng Yang, Zhi-hua Yang, Xiu-jie Pan, Li-meng Wang, Xing-yu Liu, Mao-xiang Zhu, Jian-ping Xie
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 487-497, 2014
Teruya Ohba, Jiegou Xu, David B. Alexander, Akane Yamada, Jun Kanno, Akihiko Hirose, Hiroyuki Tsuda, Yuji Imaizumi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 499-505, 2014
Koichiro Yuno, Yuko Onishi, Akihiro Arima, Kinuko Zaizen, Yoshinobu Aoki, Soichi Nakagawa, Marlowe J. Schneidkraut, Yoichi Miyamae
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.3, 507-514, 2014

PAGE TOP