The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 2, 179-370, 2014

Sheng Xia, Mutian Han, Xiaoping Li, Lu Cheng, Yetao Qiang, Shuiyun Wu, Miaomiao Zhang, Huaxi Xu, Xia Liu, Qixiang Shao
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 179-190, 2014
Wakako Kaji, Satomi Tanaka, Mitsutoshi Tsukimoto, Shuji Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 191-198, 2014
Masakazu Ishii, Tamio Hagiwara, Yasuo Mori, Shunichi Shimizu
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 199-209, 2014
Antoine Mottier, Jennifer Pini, Katherine Costil
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 211-215, 2014
Kyaw Htet Aung, Tin-Tin Win-Shwe, Moeko Kanaya, Hirohisa Takano, Shinji Tsukahara
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 217-229, 2014
Tetsuji Nagao, Kota Kawachi, Nao Kagawa, Munekazu Komada
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 231-235, 2014
Takehito Isobe, Ryuichi Komatsu, Masaki Honda, Shino Kuramoto, Hidetoshi Shindoh, Mitsuyasu Tabo
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 237-242, 2014
Yinghua Li, Han-Ik Bae, Hak-Soo Kim, Min-Soo Kang, Won-Hee Jung, Kap-Ho Kim, Si-Whan Song, Boo-Hyon Kang
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 243-249, 2014
Edward Koo, Timi Oshodi, Carol Meschter, Alireza Ebrahimnejad, Gao Dong
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 251-262, 2014
Ikuro Takakura, Dianne M. Creasy, Ryohei Yokoi, Yukari Terashima, Tomoya Onozato, Yoshimasa Maruyama, Tomonobu Chino, Toru Tahara, Toru Tamura, Junji Kuroda, Hiroshi Kusama
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 269-279, 2014
Toshihiro Takamatsu, Hidekazu Miyahara, Takeshi Azuma, Akitoshi Okino
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 281-284, 2014
Makoto Usami, Katsuyoshi Mitsunaga, Tomohiko Irie, Atsuko Miyajima, Osamu Doi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 285-292, 2014
Yukiko Kametani, Shigenori Iwai, Isao Kuraoka
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 293-299, 2014
Koichi Kato, Kenzo Yamanaka, Yasuyo Shimoda, Yuko Yamano, Kasuke Nagano, Akihisa Hata, Yoko Endo, Mariko Tachikawa, Ginji Endo
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 301-310, 2014
Takayuki Sekito, Naoko Sugimoto, Masaya Ishimoto, Miyuki Kawano-Kawada, Koichi Akiyama, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 311-317, 2014
Masayuki Ohbayashi, Satoshi Kubota, Aya Kawase, Noriko Kohyama, Yasuna Kobayashi, Toshinori Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 319-330, 2014
Koichi Tomoda, Kaoru Kubo, Kazuo Hino, Yasunori Kondoh, Yasue Nishii, Noriko Koyama, Yoshifumi Yamamoto, Masanori Yoshikawa, Hiroshi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 331-337, 2014
San-Qiang Li, Sha Zhu, Xue-Dong Wan, Zheng-Shun Xu, Zhao Ma
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 339-351, 2014
Michelle Richter, Angelika F. Winkel, Dietmar Schummer, Martin Gerlitz, Meltsje de Hoop, Bodo Brunner, Maike Glien, Dieter Schmoll
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 353-361, 2014
Tomoko Fujitani, Motoki Hojo, Akiko Inomata, Akio Ogata, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Dai Nakae
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.2, 363-370, 2014

PAGE TOP