The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 27, No. 2, 69-130, 2002

Charles WEISSMANN
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.2, 69-77, 2002
Chiaki KATOH, Satoshi KITAJIMA, Yumiko SAGA, Jun KANNO, Ikuo HORII, Tohru INOUE
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.2, 87-96, 2002
Tamotsu TAKIZAWA, Toshio IMAI, Kunitoshi MITSUMORI, Hisayoshi TAKAGI, Hiroshi ONODERA, Kazuo YASUHARA, Makoto UEDA, Toru TAMURA, Masao HIROSE
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.2, 97-105, 2002
Ikuo HORII, Go KITO, Taiji HAMADA, Tatsuya JIKUZONO, Kazuko KOBAYASHI, Keitaro HASHIMOTO
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.2, 123-130, 2002

PAGE TOP