The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 1, 1-177, 2014

Asuka Kaizaki, Sachiko Tanaka, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 1-6, 2014
Shin Ohtani, Akira Ushiyama, Akira Ootsuyama, Naoki Kunugita
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 7-14, 2014
Shunta Ide, Naoko Nishimaki, Mitsutoshi Tsukimoto, Shuji Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 15-23, 2014
Masami Ishido, Junko Suzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 25-32, 2014
Asuka Kaizaki, Sachiko Tanaka, Takemi Yoshida, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 33-39, 2014
Wataru Saitoh, Shusuke Yamauchi, Kyoko Watanabe, Wataru Takasaki, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 41-50, 2014
Toshihiko Watanabe, Hayato Irokawa, Ayako Ogasawara, Kenta Iwai, Shusuke Kuge
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 51-58, 2014
Chisako Kanamaru, Yuichiro Yamada, Shuji Hayashi, Tomochika Matsushita, Atsushi Suda, Miho Nagayasu, Kazuya Kimura, Shuichi Chiba
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 59-69, 2014
Kentaro Kitamura, Kaori Maruyama, Sachiko Hamano, Tomohiro Kishi, Tsuyoshi Kawakami, Yasuo Takahashi, Sukeo Onodera
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 71-81, 2014
Naoto Uramaru, Toshio Inoue, Yoko Watanabe, Hidenari Shigematsu, Shigeru Ohta, Shigeyuki Kitamura
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 83-90, 2014
Hayato Baba, Koichi Tsuneyama, Tokimasa Kumada, Keiko Aoshima, Johji Imura
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 91-96, 2014
Mika Takahashi, Shigeru Ishida, Mutsuko Hirata-Koizumi, Atsushi Ono, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 97-108, 2014
Takeshi Toyoda, Young-Man Cho, Yasuko Mizuta, Jun-ichi Akagi, Akiyoshi Nishikawa, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 109-119, 2014
Punthip Teeyapant, Sathaporn Ramchiun, Dutsadee Polputpisatkul, Chutimon Uttawichai, Sittiporn Parnmen
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 121-127, 2014
Risa Segawa, Hitomi Hayashi, Reiko Morita, Takashi Ogawa, Norifumi Takimoto, Shintaro Hara, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 129-140, 2014
Hiroshi Takehara, Maki Makita, Ryota Tanaka, Mai Tsuchiya, Masato Naya, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 141-145, 2014
Takashi Morimoto, Tamaki Higaki, Mika Ota, Kunifumi Inawaka, Satoshi Kawamura, Takashi Bungo
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 163-171, 2014
Shunji Imai, Maki Tokumoto, Yasuyuki Fujiwara, Akiko Honda, Tatsuya Hasegawa, Yoshiyuki Seko, Jin-Yong Lee, Hisamitsu Nagase, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.1, 173-177, 2014

PAGE TOP