The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 2, 223-453, 2012

Tang Yan, Li Xiang, Jiang Xuejun, Chen Chengzhi, Qi Youbin, Yu Xuelan, Liu Yang, Peng Changyan, Chen Hui
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 223-233, 2012
Akin Tekcan, Mehmet Elbistan, Ali Naki Ulusoy
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 235-243, 2012
Masaya Uchida, Shota Takumi, Keiko Tachikawa, Ryoko Yamauchi, Yoshiyuki Goto, Hiromi Matsusaki, Hiroshi Nakamura, Yoshihiro Kagami, Teruhiko Kusano, Koji Arizono
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 245-254, 2012
Katsumi Kobayashi, Kalathil Sadasivan Pillai, Mathews Michael, Kotturathu Mammen Cherian, Akihiro Araki, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 255-260, 2012
Sora Park, You-Jin Choi, Byung-Hoon Lee
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 261-267, 2012
Kazuhiko Hayashi, Taeko Mori, Takayuki Abo, Mirei Koike, Yutaka Takahashi, Hitoshi Sakaguchi, Naohiro Nishiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 269-280, 2012
Nariaki Fujimoto, Kaoru Inoue, Midori Yoshida, Akiyoshi Nishikawa, Shogo Ozawa, Toshie Gamou, Kiyomitsu Nemoto, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 281-286, 2012
Katsuhiko Warita, Tomoko Mitsuhashi, Yoshiaki Tabuchi, Ken-ichi Ohta, Shingo Suzuki, Nobuhiko Hoshi, Takanori Miki, Yoshiki Takeuchi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 287-295, 2012
Yuri Hojo, Ayako Shiraki, Takuma Tsuchiya, Keisuke Shimamoto, Yuji Ishii, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 297-306, 2012
Tomoko Shindo, Yukiko Kanazawa, Yoshiaki Saito, Kohichi Kojima, Motoyasu Ohsawa, Reiko Teshima
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 307-315, 2012
Yoko Sagawa, Mitsuru Futakuchi, Jiegou Xu, Katsumi Fukamachi, Yuto Sakai, Yoshiaki Ikarashi, Tetsuji Nishimura, Masumi Suzui, Hiroyuki Tsuda, Akimichi Morita
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 317-327, 2012
Yasutomo Yamada, Takayuki Mokudai, Keisuke Nakamura, Eisei Hayashi, Yoshiko Kawana, Taro Kanno, Keiichi Sasaki, Yoshimi Niwano
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 329-335, 2012
Takashi Mori, Yoshiharu Tanimoto, Mika Ota, Takaomi Masakado, Sachiko Kitamoto, Koichi Saito, Naohiko Isobe, Hideo Kaneko
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 337-343, 2012
Takumi Ohishi, Liyun Wang, Hirotoshi Akane, Ayako Shiraki, Akira Sato, Masanobu Uematsu, Kazuhiko Suzuki, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 345-352, 2012
Mika Takahashi, Hina Kato, Yuko Doi, Akihiro Hagiwara, Mutsuko Hirata-Koizumi, Atsushi Ono, Reiji Kubota, Tetsuji Nishimura, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 353-361, 2012
Tilak Khanal, Hyung Gyun Kim, Jae Ho Choi, Bong Hwan Park, Minh Truong Do, Mi Jeong Kang, Hee Kyung Yeo, Dong Hyun Kim, Wonku Kang, Tae Cheon Jeong, Hye Gwang Jeong
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 363-371, 2012
Katsuhide Igarashi, Satoshi Kitajima, Ken-ichi Aisaki, Kentaro Tanemura, Yuhji Taquahashi, Noriko Moriyama, Eriko Ikeno, Nae Matsuda, Yumiko Saga, Bruce Blumberg, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 373-380, 2012
Ryo Kobayashi, Tsuyoshi Nakanishi, Hisamitsu Nagase
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 381-387, 2012
Ayako Kanno, Tsuyoshi Kawakami, Yasuo Takahashi, Sukeo Onodera
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 389-400, 2012
Yoshimasa Kurata, Nobuaki Shimamura, Masanobu Katoh
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 401-414, 2012
Pin Gong, Fuxin Chen, Xiaoying Liu, Xing Gong, Jing Wang, Yangmin Ma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 415-425, 2012
Keiichi Itoh, Shoji Masumori, Madoka Nakajima, Makoto Hayashi, Hiroyuki Sakakibara, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 427-430, 2012
Hae Kyung Lee, Tae Sung Kim, Chang Yeong Kim, Il Hyun Kang, Mi Gyeong Kim, Ki Kyung Jung, Hyung Sik Kim, Soon Young Han, Hae Jung Yoon, Gyu Seek Rhee
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 431-437, 2012
Makoto Seo, Ryo Kobayashi, Tetsunori Okamura, Koji Ikeda, Masahiko Satoh, Naoki Inagaki, Hiroichi Nagai, Hisamitsu Nagase
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 439-445, 2012
Lillian Zhang, Anthony Rowe, Filip Braet, Iqbal Ramzan
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.2, 447-453, 2012

PAGE TOP