The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 6, 1093-1290, 2012

Eriko Taniai, Atsunori Yafune, Hitomi Hayashi, Megu Itahashi, Yukiko Hara-Kudo, Kazuhiko Suzuki, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1093-1111, 2012
Eriko Taniai, Atsunori Yafune, Masayuki Kimura, Reiko Morita, Fumiyuki Nakane, Kazuhiko Suzuki, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1113-1126, 2012
Lilian R. Ferreira Faro, Miguel Alfonso, Luis A. L. Maués, Rafael Durán
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1135-1142, 2012
Masayuki Mogi, Akiko Toda, Kazuhide Iwasaki, Shogo Kusumoto, Hiromi Takehara, Makiko Shimizu, Norie Murayama, Hiroyuki Izumi, Masahiro Utoh, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1157-1164, 2012
Hiroshi Kawai, Takuya Ishibashi, Naomi Kudo, Yoichi Kawashima, Atsushi Mitsumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1165-1175, 2012
Hitomi Hayashi, Megu Itahashi, Eriko Taniai, Atsunori Yafune, Yoshiko Sugita-Konishi, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1177-1190, 2012
Saeed Ivani, Isaac Karimi, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1191-1205, 2012
Wang Faxuan, Zhang Qin, Zhou Dinglun, Zhu Tao, Ren Xiaohui, Zhao Liqiang, Lan Yajia
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1207-1215, 2012
Kaori Morimoto, Takaaki Nagami, Noriko Matsumoto, Sho Wada, Takashi Kano, Chihaya Kakinuma, Takuo Ogihara
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1217-1223, 2012
Yan-Hua Wu, Jing Jia, Yan-Bo Li, Zhi-Xiong Shi, Xian-Qing Zhou, Zhi-Wei Sun
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1225-1237, 2012
Masaaki Suzuki, Kazunori Yamazaki, Hirokazu Kano, Shigetoshi Aiso, Kasuke Nagano, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1239-1246, 2012
Masakazu Umezawa, Hitoshi Tainaka, Natsuko Kawashima, Midori Shimizu, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1247-1252, 2012
Licht Miyamoto, Masashi Watanabe, Yosuke Tomida, Mai Kono, Shoko Fujii, Tsuyoshi Matsushita, Hatsuhiko Hattori, Keisuke Ishizawa, Hisao Nemoto, Koichiro Tsuchiya
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1253-1259, 2012
Masaharu Mita, Masahiko Satoh, Akinori Shimada, Sadahiro Azuma, Seiichiro Himeno, Shuntaro Hara
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1261-1265, 2012
Tomoyasu Toyoizumi, Mika Watanabe, Hajime Sui, Yuzuki Nakagawa, Ryo Ohta, Kohji Yamakage
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1267-1273, 2012
Min-Seok Kim, Tsutomu Takahashi, Jin-Yong Lee, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1275-1278, 2012
Jin-Yong Lee, Gi-Wook Hwang, Min-Seok Kim, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1279-1282, 2012
Gi-Wook Hwang, Yousuke Ogiwara, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1283-1286, 2012
Gi-Wook Hwang, Yukiyoshi Kimura, Tsutomu Takahashi, Jin-Yong Lee, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.6, 1287-1290, 2012

PAGE TOP