The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 4, 667-869, 2012

Toshiya Minagawa, Kenji Nakano, Shigeru Furuta, Takashi Iwasa, Koji Takekawa, Kouichi Minato, Toshihisa Koga, Takashi Sato, Kosuke Kawashima, Yoshikazu Kurahashi, Hiroshi Onodera, Shinsaku Naito, Kazuichi Nakamura
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 667-673, 2012
Sunghak Lee, Myeong-Seop Lee, Joonghoon Park, Jin Yu Zhang, Dong Il Jin
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 675-679, 2012
Mariko Shiorta, Jun Kawashima, Tomohiro Nakamura, Yuko Ogawa, Junichi Kamiie, Kyohei Yasuno, Kinji Shirota, Midori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 681-690, 2012
Ken-ichi Wakabayashi, Yoshimasa Kurata, Tomoo Harada, Yasushi Tamaki, Naohiro Nishiyama, Toshio Kasamatsu
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 691-698, 2012
Yasuna Kobayashi, Takahiro Umemoto, Yurie Takeshita, Noriko Kohyama, Masayuki Ohbayashi, Yutaka Sanada, Toshinori Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 699-709, 2012
Meilan Jin, Aki Kijima, Yuta Suzuki, Daisuke Hibi, Yuji Ishii, Takehiko Nohmi, Akiyoshi Nishikawa, Kumiko Ogawa, Takashi Umemura
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 711-721, 2012
Chiaki Kondo, Miwa Aoki, Emi Yamamoto, Yutaka Tonomura, Minoru Ikeda, Masako Kaneto, Jyoji Yamate, Mikinori Torii, Takeki Uehara
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 723-737, 2012
Fan Wang, Chonglei Li, Wei Liu, Yihe Jin
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 739-748, 2012
Megumi Yamamoto, Motohiro Takeya, Hiroko Ikeshima-Kataoka, Masato Yasui, Yasuaki Kawasaki, Mitsuya Shiraishi, Eiji Majima, Seiji Shiraishi, Yasuhito Uezono, Masanori Sasaki, Komyo Eto
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 749-763, 2012
Akira Yasutake, Minoru Yoshida, Akiko Honda, Chiho Watanabe, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 765-771, 2012
Kent R. Walters, Jr., S. Indu Rupassara, R.J. Cody Markelz, Andrew D.B. Leakey, William M. Muir, Barry R. Pittendrigh
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 773-790, 2012
Nakatsu Noriyuki, Yoshinobu Igarashi, Atsushi Ono, Hiroshi Yamada, Yasuo Ohno, Tetsuro Urushidani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 791-801, 2012
Punnee Nusuetrong, Masaki Saito, Haruhisa Kikuchi, Yoshiteru Oshima, Takahiro Moriya, Norimichi Nakahata
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 803-812, 2012
Li Xia, Zhengnong Chen, Shankai Yin
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 823-830, 2012
Susumu Ohkawara, Toshiko Tanaka-Kagawa, Yoko Furukawa, Hideto Jinno
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 831-835, 2012
Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto, Takayuki Inagaki, Masahiko Satoh, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 837-843, 2012
Noriyuki Suzuki, Norihisa Yamashita, Naoteru Koseki, Toru Yamada, Yutaka Kimura, Setsuya Aiba, Tomoyasu Toyoizumi, Mika Watanabe, Ryo Ohta, Noriho Tanaka, Koichi Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 845-851, 2012
Naoko Watanabe, Misato Tayama, Minoru Inouye, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 853-861, 2012
Shunsuke Iwano, Eriko Higashi, Tomoya Miyoshi, Akihiro Ando, Yohei Miyamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.4, 863-869, 2012

PAGE TOP