The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. Special, SP1-SP197, 2009

Atsushi Sanbuissho, Midori Yoshida, Shigeru Hisada, Fumio Sagami, Satoshi Kudo, Toshihiko Kumazawa, Masayuki Ube, Shinichi Komatsu, Yasuo Ohno
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP1-SP22, 2009
Toru Tamura, Ryohei Yokoi, Yuji Okuhara, Chiho Harada, Yukari Terashima, Morimichi Hayashi, Tatsuya Nagasawa, Tomoya Onozato, Kazuo Kobayashi, Junji Kuroda, Hiroshi Kusama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP31-SP42, 2009
Shigeharu Tsujioka, Yoshiki Ban, L. David Wise, Takayuki Tsuchiya, Takahiro Sato, Kenta Matsue, Takanori Ikeda, Minoru Sasaki, Masaru Nishikibe
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP43-SP51, 2009
Atsushi Ito, Naomi Mafune, Takashi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP53-SP58, 2009
Terutaka Kodama, Junichi Yoshida, Tadashi Miwa, Daiki Hasegawa, Takeshi Masuyama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP59-SP63, 2009
Yosuke Sakurada, Satoshi Kudo, Shogo Iwasaki, Yuki Miyata, Miyuki Nishi, Yoshihiro Masumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP65-SP72, 2009
Yusuke Nozaki, Eiko Furubo, Takayuki Matsuno, Rie Fukui, Kazuo Kizawa, Tsukasa Kozaki, Takahiro Sanzen
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP73-SP81, 2009
Makoto Sato, Kei Shiozawa, Toru Uesugi, Riki Hiromatsu, Meiko Fukuda, Keisuke Kitaura, Takanori Minami, Satoshi Matsumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP83-SP89, 2009
Makoto Shirai, Ken Sakurai, Wataru Saitoh, Takuya Matsuyama, Munehiro Teranishi, Tadashi Furukawa, Atsushi Sanbuissho, Sunao Manabe
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP91-SP99, 2009
Eiji Wato, Masato Asahiyama, Ai Suzuki, Shino Funyu, Yukinori Amano
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP101-SP109, 2009
Ryo Takai, Shuji Hayashi, Junpei Kiyokawa, Yoshika Iwata, Saori Matsuo, Masami Suzuki, Keiji Mizoguchi, Shuichi Chiba, Toshiaki Deki
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP111-SP119, 2009
Tetsushi Dodo, Yoshikazu Taketa, Mayumi Sugiyama, Akira Inomata, Jiro Sonoda, Yasuyuki Okuda, Hiroshi Mineshima, Satoru Hosokawa, Toyohiko Aoki
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP121-SP128, 2009
Kenjiro Tsubota, Kiyoshi Kushima, Kenji Yamauchi, Seiki Matsuo, Tadashi Saegusa, Shin Ito, Michio Fujiwara, Masahiro Matsumoto, Shunji Nakatsuji, Jiro Seki, Yuji Oishi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP129-SP136, 2009
Norihiro Sato, Keisuke Uchida, Mikio Nakajima, Atsushi Watanabe, Terutomo Kohira
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP137-SP146, 2009
Hiroshi Shibayama, Takashi Kotera, Yasuhiko Shinoda, Tomohiko Hanada, Tsutomu Kajihara, Makoto Ueda, Hideyuki Tamura, Seitarou Ishibashi, Yasuhiro Yamashita, Seishi Ochi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP147-SP155, 2009
Toshihiko Kumazawa, Atsushi Nakajima, Tsukasa Ishiguro, Zhu Jiuxin, Takashi Tanaharu, Hiromi Nishitani, Yukiko Inoue, Satoko Harada, Ikuo Hayasaka, Yoshiaki Tagawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP157-SP165, 2009
Yuko Izumi, Takeshi Watanabe, Naoko Awasaki, Kenji Hikawa, Takashi Minagi, Fumio Chatani
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP167-SP174, 2009
Shun-ichiro Ishii, Masayuki Ube, Miyoko Okada, Tamiko Adachi, Jiro Sugimoto, Yoshimi Inoue, Yoshifumi Uno, Mamoru Mutai
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP175-SP188, 2009
Midori Yoshida, Atsushi Sanbuissyo, Shigeru Hisada, Michihito Takahashi, Yasuo Ohno, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.Special, SP189-SP197, 2009

PAGE TOP