The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 43, No. 5, 291-337, 2018

Tomoyuki Masuda, Kazuhiro Ishii, Yukio Morishita, Nobuaki Iwasaki, Yasuyuki Shibata, Akira Tamaoka
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 291-298, 2018
Takafumi Mitachi, Minori Mezaki, Kunihiko Yamashita, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 299-309, 2018
Qiang Niu, Ping He, Shangzhi Xu, Ruling Ma, Yusong Ding, Lati Mu, Shugang Li
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 311-319, 2018
Hiroyuki Okazaki, Masayo Hirao-Suzuki, Shuso Takeda, Yukimi Takemoto, Ramu Mizunoe, Koichi Haraguchi, Kazuhito Watanabe, Masufumi Takiguchi, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 321-327, 2018
Liu Xianchu, Zheng Lan, Liu Ming, Mo Yanzhi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 329-337, 2018
Masahiro Segawa, Shuichi Sekine, Tomoyuki Sato, Kousei Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 339-351, 2018
Tsutomu Takahashi, Saki Suzuki, Suzuka Misawa, Jiro Akimoto, Yo Shinoda, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.5, 353-358, 2018

PAGE TOP