The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 35, No. 3, 279-423, 2010

Bao-qiu Li, Xin Dong, Shi-hong Fang, Gui-qin Yang, Ji-you Gao, Jian-xin Zhang, Fang-min Gu, Hua Zhao
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 279-286, 2010
Takashi Hirooka, Yasuyuki Fujiwara, Yasuhiro Shinkai, Chika Yamamoto, Akira Yasutake, Masahiko Satoh, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 287-294, 2010
Satoshi Nishikawa, Tatsuhiro Yamashita, Toshio Imai, Midori Yoshida, Yuki Sakuratani, Jun Yamada, Akihiko Maekawa, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 295-298, 2010
Kunifumi Inawaka, Noriyuki Kishimoto, Hashihiro Higuchi, Satoshi Kawamura
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 299-307, 2010
Akihiro Hagiwara, Norio Imai, Masashi Sano, Mayumi Kawabe, Seiko Tamano, Satoshi Kitamura, Toshio Omoto, Iwao Asai, Kazuo Yasuhara, Shim-mo Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 317-325, 2010
Satoru Tanaka, Masaru Tsutsui, Tomoyuki Kishida, Shinji Souma, Junji Kuroda, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 327-334, 2010
Carlos García, Matías Pruzzo, Nelson Rodríguez-Unda, Cristóbal Contreras, Néstor Lagos
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 335-344, 2010
Nahum Allon, Shira Chapman, Yoav Shalem, Rachel Brandeis, Ben Avi Weissman, Adina Amir
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 345-355, 2010
Aamar Al-Habib, Esmaeil Al-Saleh, Abdel-Majeed Safer, Mohammad Afzal
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 357-364, 2010
Yuki Matsumoto, Takumi Ishida, Tomoki Takeda, Takayuki Koga, Misaki Fujii, Yuji Ishii, Yoshinori Fujimura, Daisuke Miura, Hiroyuki Wariishi, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 365-373, 2010
Asuka Kaizaki, Sachiko Tanaka, Kenji Tsujikawa, Satoshi Numazawa, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 375-381, 2010
Shinnosuke Hidaka, Hiroyuki Yamasaki, Yoshihiro Ohmayu, Akiko Matsuura, Kousuke Okamoto, Norihito Kawashita, Tatsuya Takagi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 393-399, 2010
Hisae Aoshima, Shuichi Yamana, Shigeo Nakamura, Tadahiko Mashino
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 401-409, 2010
Masakazu Katoh, Fumiyasu Hamajima, Takahiro Ogasawara, Ken-ichiro Hata
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 411-417, 2010
Yumi Abiko, Yasuhiro Shinkai, Daigo Sumi, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.3, 419-423, 2010

PAGE TOP