The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.1, 1-56, 2023

Norimichi Hattori, Hideaki Yokoyama, Asuka Takumi, Sayaka Kawaguchi, Koki Yamaguchi, Taishi Shimazaki, Yusuke Shibui, Kosuke Saito and Yoshiro Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.1, 1-14, 2023
Hiroyuki Mohri, Kazuko Mohri, Akinaga Gohda and Yuji Ishii
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.1, 15-24, 2023
Miyu Kamimura, Azusa Sasaki, Yui Otani, Yasushi Nakamura, Takako Nakamura, Kouji Kuramochi, Toshio Imai, Nakao Kubo and Shigehisa Okamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.1, 25-35, 2023
Yoko Mori, Toshiko Tanaka-Kagawa, Maiko Tahara, Tsuyoshi Kawakami, Akira Aoki, Yoshinori Okamoto, Takashi Isobe, Susumu Ohkawara, Nobumitsu Hanioka, Kenichi Azuma, Shinobu Sakai and Hideto Jinno
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.1, 37-45, 2023
Toshihisa Koga, Kenji Takeuchi and Ken Umehara
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.1, 47-56, 2023

PAGE TOP