The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.43, No.9, 531-563, 2018

Masayo Hirao-Suzuki, Shuso Takeda, Takanobu Kobayashi, Katsuhito Kino, Hiroshi Miyazawa, Michael P. Waalkes, Masufumi Takiguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.9, 537-543, 2018
Yongmin Xu, Dazhuang Sun, Chunqing Song, Rui Wang, Xuesong Dong
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.9, 545-555, 2018
Shuji Ogawa, Hiroyuki Kuroda, Toshiko Kinomoto, Yoshihiro Kawabata, Mayumi Kawabe, Mayuko Suguro, Yuji Oishi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.9, 557-563, 2018

PAGE TOP