The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 4, 385-527, 2017

Hisakuni Obayashi, Naoko Kobayashi, Yoshikazu Nezu, Takashi Yamoto, Mitsuyuki Shirai, Fumitoshi Asai
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 385-396, 2017
Koichi Goto, Mayumi Goto, Masako Ando-Imaoka, Kiyonori Kai, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 397-405, 2017
Asahi Haijima, Ronny Lesmana, Noriaki Shimokawa, Izuki Amano, Yusuke Takatsuru, Noriyuki Koibuchi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 407-416, 2017
Hiroyuki Okazaki, Shuso Takeda, Saki Matsuo, Masaya Matsumoto, Erika Furuta, Eriko Kohro-Ikeda, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 417-425, 2017
Taisuke Kawamoto, Yuichi Ito, Osamu Morita, Hiroshi Honda
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 427-436, 2017
Kuan-Jen Bai, Kai-Jen Chuang, Chih-Ming Ma, Ta-Yuan Chang, Hsiao-Chi Chuang
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 437-444, 2017
Guojun Yin, Liping Cao, Jinliang Du, Rui Jia, Takio Kitazawa, Akira Kubota, Hiroki Teraoka
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 455-459, 2017
Ah Young Lee, Yoonjeong Jang, Seong-Ho Hong, Seung-Hee Chang, Sungjin Park, Sanghwa Kim, Kyung-Sun Kang, Ji-Eun Kim, Myung-Haing Cho
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 461-473, 2017
Takashi Yamaguchi, Min Gi, Masaki Fujioka, Kenichiro Doi, Takahiro Okuno, Anna Kakehashi, Hideki Wanibuchi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 475-483, 2017
Noriyuki Nakatsu, Yoshinobu Igarashi, Taiki Aoshi, Isao Hamaguchi, Masumichi Saito, Takuo Mizukami, Haruka Momose, Ken J. Ishii, Hiroshi Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 491-497, 2017
Takuo Ogihara, Hiroshi Arakawa, Tomoko Jomura, Yoko Idota, Satoshi Koyama, Kentaro Yano, Hajime Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 499-507, 2017
Hitoshi Watanabe, Yayoi Honda, Jiro Deguchi, Toru Yamada, Kiyoko Bando
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.4, 519-527, 2017

PAGE TOP