The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 43, No. 2, 75-169, 2018

Sailendra Nath Sarma, Ammar Saleem, Jin-Yong Lee, Maki Tokumoto, Gi-Wook Hwang, Hing Man Chan, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 89-100, 2018
Xiaoting Jin, Bin Xue, Qunfang Zhou, Ruijun Su, Zhuoyu Li
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 101-111, 2018
Michiharu Matsumoto, Hirokazu Kano, Masaaki Suzuki, Tadashi Noguchi, Yumi Umeda, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 113-127, 2018
Hiroki Yoshioka, Tsunemasa Nonogaki, Yasuro Shinohara, Masumi Suzui, Yurie Mori, Gi-Wook Hwang, Katsumi Ohtani, Nobuhiko Miura
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 129-134, 2018
Hideaki Yokoyama, Akio Kobayashi, Kazuma Kondo, Shin-ichi Oshida, Tadakazu Takahashi, Taku Masuyama, Toshiyuki Shoda, Shoichiro Sugai
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 135-157, 2018
Pattama Singhirunnusorn, Benchamart Moolmuang, Kriengsak Lirdprapamongkol, Mathuros Ruchirawat
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.2, 159-169, 2018

PAGE TOP