The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 5, 871-1091, 2012

Nobuaki Shirai, Mareki Ohtsuji, Keitaro Hagiwara, Hiroki Tomisawa, Naomi Ohtsuji, Sachiko Hirose, Hiromi Hagiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 871-878, 2012
Ryo Ohta, Atsuya Takagi, Hideo Ohmukai, Hideki Marumo, Atsushi Ono, Yuko Matsushima, Tohru Inoue, Hiroshi Ono, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 879-889, 2012
Reiko Hirose, Takashi Miura, Ryo Sha, Yasuhiro Shinkai, Toshiko Tanaka-Kagawa, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 891-898, 2012
Mayara Lutchemeyer de Freitas, Laíza Dalmolin, Lia Pavelacki Oliveira, Laís da Rosa Moreira, Silvane Souza Roman, Félix Alexandre Antunes Soares, Leandro Bresolin, Marta Maria Medeiros Frescura Duarte, Ricardo Brandão
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 899-910, 2012
Kazuma Kondo, Naohito Yamada, Yusuke Suzuki, Kaoru Toyoda, Tatsuji Hashimoto, Akemi Takahashi, Akio Kobayashi, Toshiyuki Shoda, Hideyuki Kuno, Shoichiro Sugai
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 911-929, 2012
Taishi Miyashita, Yasuyuki Toyoda, Koichi Tsuneyama, Tatsuki Fukami, Miki Nakajima, Tsuyoshi Yokoi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 931-942, 2012
Takafumi Kimoto, Satsuki Chikura, Kumiko Suzuki-Okada, Xiao-mei Kobayashi, Yasuhiro Itano, Daishiro Miura, Yoshinori Kasahara
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 943-955, 2012
Sayuri Kojima, Toshinori Yoshida, Junya Sasaki, Naofumi Takahashi, Maki Kuwahara, Yasufumi Shutoh, Machiko Saka, Nobuaki Nakashima, Tadashi Kosaka, Takanori Harada
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 957-968, 2012
Hitomi Hayashi, Eriko Taniai, Reiko Morita, Masahiro Hayashi, Daichi Nakamura, Atsushi Wakita, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 969-985, 2012
Hidenobu Miyaso, Noriko Nakamura, Yoshiharu Matsuno, Yukiko Kawashiro, Masatoshi Komiyama, Chisato Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 987-999, 2012
Worlanyo E. Gato, Dale B. Hales, Jay C. Means
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1001-1016, 2012
Pınar Yamantürk-Çelik, Yeşim Ünlüçerçi, Serhan Sevgi, Seldağ Bekpinar, Lütfiye Eroğlu
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1017-1023, 2012
Young-Man Cho, Toshio Imai, Shigeaki Takami, Kumiko Ogawa, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1025-1034, 2012
Yasuhiro Nakamura, Ken-ichi Ohba, Hisayoshi Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1035-1044, 2012
Aya Yokomakura, JangJa Hong, Kazuo Ohuchi, Seong-Eun Oh, Jin-Yong Lee, Nariyasu Mano, Tsutomu Takahashi, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1045-1048, 2012
Kaori Toyomura, Takeshi Saito, Syunsuke Emori, Ikiru Matsumoto, Erina Kato, Masayuki Kaneko, Yasunobu Okuma, Hiroyuki Nakamura, Toshihiko Murayama
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1049-1057, 2012
Licht Miyamoto, Masashi Watanabe, Mai Kono, Tsuyoshi Matsushita, Hatsuhiko Hattori, Keisuke Ishizawa, Hisao Nemoto, Koichiro Tsuchiya
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1059-1063, 2012
Takumi Ishida, Shinji Takechi, Tadatoshi Yamaguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1065-1069, 2012
Hiroyuki Sakakibara, Atsumi Suzuki, Akio Kobayashi, Keiko Motoyama, Asako Matsui, Kazutoshi Sayama, Ayako Kato, Norio Ohashi, Masanobu Akimoto, Tsutomu Nakayama, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1071-1076, 2012
Kohei Matsushita, Yuji Ishii, Aki Kijima, Meilan Jin, Shinji Takasu, Ken Kuroda, Yukio Kodama, Kumiko Ogawa, Takashi Umemura
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1077-1082, 2012
Mohamed N. Al-Arifi, Zaid H. Maayah, Ali A. AlShamrani, Hesham M. Korashy
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1083-1090, 2012
Yasutomo Yamada, Takayuki Mokudai, Keisuke Nakamura, Eisei Hayashi, Yoshiko Kawana, Taro Kanno, Keiichi Sasaki, Yoshimi Niwano
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.5, 1091-1091, 2012

PAGE TOP