The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 4, 395-505, 2011

Katsunori Yamaura, Ryosuke Doi, Eriko Suwa, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 395-401, 2011
Sarah S. Knox, Timothy Jackson, Stephanie J. Frisbee, Beth Javins, Alan M. Ducatman
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 403-410, 2011
Hidetoshi Shindoh, Kohnosuke Nakano, Takemi Yoshida, Masaki Ishigai
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 411-422, 2011
Ioannis A. Zervos, Efstathios Nikolaidis, Sophia N. Lavrentiadou, Maria P. Tsantarliotou, Eleni K. Eleftheriadou, Elias P. Papapanagiotou, Dimitrios J. Fletouris, Marios Georgiadis, Ioannis A. Taitzoglou
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 423-433, 2011
Hiroyuki Asano, Yoshihito Deguchi, Satoshi Kawamura, Mutsumi Inaba
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 435-444, 2011
Hisakuni Obayashi, Yoshikazu Nezu, Hatsue Yokota, Naoki Kiyosawa, Kazuhiko Mori, Naoyuki Maeda, Yoshiro Tani, Sunao Manabe, Atsushi Sanbuissho
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 445-452, 2011
Suchitra Ngampongsa, Koichi Ito, Masayoshi Kuwahara, Susumu Kumagai, Hirokazu Tsubone
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 453-460, 2011
Masakazu Umezawa, Sayaka Kudo, Shinya Yanagita, Yusuke Shinkai, Rikio Niki, Taito Oyabu, Ken Takeda, Tomomi Ihara, Masao Sugamata
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 461-468, 2011
Iman Al-Saleh, Neptune Shinwari, Ammar Alsabbaheen
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 469-478, 2011
Sogo Nishimoto, Koichi Akiyama, Yoshimi Kakinuma, Shin-ichi Kitamura, Takuya Sugahara
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 487-491, 2011
Masakazu Umezawa, Chika Sakata, Naomi Tanaka, Masako Tabata, Ken Takeda, Tomomi Ihara, Masao Sugamata
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 493-498, 2011
Hiroshi Suzuki, Tadashi Imamura, Akiko Koeda, Kiyoshi Morimoto, Yoshio Wakasa, Yoshihiro Takei, Rie Amemiya, Hirofumi Hatakeyama, Hiroshi Satoh, Shin-ichi Sato
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.4, 499-505, 2011

PAGE TOP