The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 1, 1-167, 2013

Minoru Yoshida, Chiho Watanabe, Akiko Honda, Masahiko Satoh, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 1-6, 2013
Kosuke Shimizu, Arina Uchiyama, Mina Yamashita, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Naoto Oku
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 7-12, 2013
Satoshi Yokota, Nozomu Moriya, Mari Iwata, Masakazu Umezawa, Shigeru Oshio, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 13-23, 2013
Nagaraja Haleagrahara, Cheng Jun Siew, Kumar Ponnusamy
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 25-33, 2013
Michitaka Tanaka, Yasunobu Aoki, Hirohisa Takano, Yuji Fujitani, Seishiro Hirano, Ryosuke Nakamura, Yuka Sone, Masako Kiyono, Takamichi Ichinose, Tomoo Itoh, Ken-ichiro Inoue
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 35-48, 2013
Yasuhiro Kanbara, Kazuyoshi Murakane, Yumiko Nishimura, Masaya Satoh, Yasuo Oyama
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 49-55, 2013
Daisuke Hibi, Aki Kijima, Ken Kuroda, Yuta Suzuki, Yuji Ishii, Meilan Jin, Masahiro Nakajima, Yoshiko Sugita-Konishi, Tokuma Yanai, Takehiko Nohmi, Akiyoshi Nishikawa, Takashi Umemura
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 57-69, 2013
Tin-Tin Win-Shwe, Yuji Fujitani, Hideko Sone, Akiko Furuyama, Hiroshi Nitta, Seishiro Hirano
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 71-82, 2013
Hidetoshi Saito, Kyoumi Nakazato, Mihoko Kato, Tsukasa Kodaira, Taito Akutsu, Yoshiharu Tokita, Keiji Suzuki, Takeaki Nagamine, Katsuyuki Nakajima
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 83-91, 2013
Komal Singh Rasaputra, Rohana Liyanage, Jackson O. Lay, Jr, Michael F. Slavik, Narayan C. Rath
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 93-101, 2013
Masayuki Ohbayashi, Chie Yamamoto, Ayaka Shiozawa, Noriko Kohyama, Yasuna Kobayashi, Toshinori Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 103-114, 2013
Mieko Kaneko, Takeaki Nagamine, Kyoumi Nakazato, Masatomo Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 115-126, 2013
Kiyomitsu Nemoto, Ayaka Ikeda, Tokihiro Hikida, Misaki Kojima, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 127-129, 2013
Yoshinori Ikenaka, Masaki Sakamoto, Takamaru Nagata, Hirokazu Takahashi, Yuichi Miyabara, Takayuki Hanazato, Mayumi Ishizuka, Tomohiko Isobe, Jun-Woo Kim, Kwang-Hyeon Chang
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 131-136, 2013
Hiroyuki Sakakibara, Takashi Ohura, Taketoshi Kido, Noriko Yamanaka, Nobuhiko Tanimura, Kayoko Shimoi, Keerthi S. Guruge
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 137-143, 2013
Katsumi Ohtani, Yukie Yanagiba, Atsushige Ashimori, Asuka Takeuchi, Naoko Takada, Masako Togawa, Tatsuya Hasegawa, Masayuki Ikeda, Nobuhiko Miura
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 145-150, 2013
Akiko Honda, Chiho Watanabe, Minoru Yoshida, Hisamitsu Nagase, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 151-153, 2013
Maki Tokumoto, Tomoaki Ohtsu, Shunji Imai, Akiko Honda, Hisamitsu Nagase, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 155-157, 2013
Kenji Taki, Tamio Fukushima, Ryota Ise, Ikuo Horii, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.1, 159-167, 2013

PAGE TOP