The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 4, 525-654, 2013

Eunhye Jo, Gyounbaek Seo, Jung-Taek Kwon, Mimi Lee, Byoung cheun Lee, Igchun Eom, Philje Kim, Kyunghee Choi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 525-530, 2013
Akihiko Okahara, Kouichi Kawazu
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 531-537, 2013
Tetsuya Fujimoto, Kazuhiko Kubo, Yasuo Nishikawa, Shuji Aou
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 539-546, 2013
Shuso Takeda, Hajime Nishimura, Kuniyoshi Koyachi, Kenji Matsumoto, Kazutaka Yoshida, Yoshiko Okamoto, Toshiaki Amamoto, Mitsuru Shindo, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 547-557, 2013
Kaoru Inoue, Tomomi Morikawa, Miwa Takahashi, Midori Yoshida, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 559-570, 2013
Ryota Kawai, Tetsuo Aida, Hiroyuki Hattori, Tadashi Furukawa, Kazuhiko Mori, Wataru Takasaki, Nobuyuki Takahashi, Teruo Kawada
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 571-579, 2013
Chihiro Tamaki, Takashi Nagayama, Masamichi Hashiba, Masato Fujiyoshi, Masanori Hizue, Hiroshi Kodaira, Minoru Nishida, Kazuhiko Suzuki, Yoshiharu Takashima, Yamato Ogino, Daisaku Yasugi, Yasuo Yoneta, Shigeru Hisada, Takako Ohkura, Kazuichi Nakamura
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 581-598, 2013
Osamu Takenouchi, Masaaki Miyazawa, Kazutoshi Saito, Takao Ashikaga, Hitoshi Sakaguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 599-609, 2013
Kiyomitsu Nemoto, Ayaka Ikeda, Takahiro Tanaka, Kaoru Inoue, Midori Yoshida, Akiyoshi Nishikawa, Toshie Gamou, Wataru Habano, Shogo Ozawa, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 611-617, 2013
Yuhji Taquahashi, Yukio Ogawa, Atsuya Takagi, Masaki Tsuji, Koichi Morita, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 619-628, 2013
Jun Kanno, Ken-ichi Aisaki, Katsuhide Igarashi, Satoshi Kitajima, Nae Matsuda, Koichi Morita, Masaki Tsuji, Noriko Moriyama, Yusuke Furukawa, Maki Otsuka, Erika Tachihara, Noriyuki Nakatsu, Yukio Kodama
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.4, 643-654, 2013

PAGE TOP