The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 3, 309-521, 2013

Yuichiro Kanno, Nobuaki Tanuma, Ami Takahashi, Yoshio Inouye
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 309-315, 2013
Rie Koizumi, Keiko Taguchi, Miwa Hisamori, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 317-324, 2013
Yuichiro Nakata, Kosuke Nishi, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 325-335, 2013
Ha Ryong Kim, Mi Hyun Jung, Soo Yeun Lee, Seung Min Oh, Kyu Hyuck Chung
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 337-347, 2013
Maho Okubo, Norie Murayama, Makiko Shimizu, Tsutomu Shimada, F. Peter Guengerich, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 349-354, 2013
Hyo Jin Kang, Young Bin Hong, Yong Weon Yi, Chi-Heum Cho, Antai Wang, Insoo Bae
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 355-361, 2013
Yuka Okada, Ken Tachibana, Shinya Yanagita, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 363-370, 2013
Sam Young Park, Yeon Jin Jeong, Sun Hun Kim, Ji Yeon Jung, Won Jae Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 371-378, 2013
Atsuko Oguchi-Katayama, Akihiko Monma, Yuko Sekino, Toru Moriguchi, Kaoru Sato
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 391-402, 2013
Reiko Morita, Atsunori Yafune, Ayako Shiraki, Megu Itahashi, Yuji Ishii, Hirotoshi Akane, Fumiyuki Nakane, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 403-413, 2013
Reiko Morita, Atsunori Yafune, Ayako Shiraki, Megu Itahashi, Hirotoshi Akane, Fumiyuki Nakane, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 415-424, 2013
Emma Muñoz-Saez, Estefanía de Munck, Rosa M. Arahuetes, M. Teresa Solas, Ana M. Martínez, Begoña G. Miguel
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 425-430, 2013
Hirotoshi Akane, Fumiyo Saito, Hidenori Yamanaka, Ayako Shiraki, Nobuya Imatanaka, Yumi Akahori, Reiko Morita, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 431-443, 2013
Takafumi Sai, Kazuyuki Uchida, Hiroyuki Nakayama
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 445-458, 2013
Jung-Taek Kwon, Young-Su Yang, Min-Sung Kang, Gyun-Baek Seo, Dong Hun Lee, Mi-Jin Yang, Ilseob Shim, Hyun-Mi Kim, Pilje Kim, Kyunghee Choi, Kyuhong Lee
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 471-475, 2013
Takashi Toyama, Yasuhiro Shinkai, Toshiyuki Kaji, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 477-484, 2013
Takayuki Kumamoto, Shigeru Oshio
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 485-494, 2013
Suchitra Ngampongsa, Masakazu Hanafusa, Kentaro Ando, Koichi Ito, Masayoshi Kuwahara, Yukiko Yamamoto, Masahiro Yamashita, Yoshiharu Tsuru, Hirokazu Tsubone
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 495-502, 2013
Masanobu Kawanishi, Sayaka Ogo, Miho Ikemoto, Yukari Totsuka, Kousuke Ishino, Keiji Wakabayashi, Takashi Yagi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 503-511, 2013
Keishi Ishida, Yaichiro Kotake, Masatsugu Miyara, Kaori Aoki, Seigo Sanoh, Yasunari Kanda, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.3, 513-521, 2013

PAGE TOP