The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.47, No.12, 503-565, 2022

Masumi Hinoshita, Takayuki Abe, Asako Sato, Yosuke Maeda and Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 503-506, 2022
Hitomi Fujishiro, Miharu Sumino, Daigo Sumi, Hitomi Umemoto, Koichi Tsuneyama, Takehisa Matsukawa, Kazuhito Yokoyama and Seiichiro Himeno
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 507-517, 2022
Yi Lyu, Xue-Ke Ren, Can-Can Guo, Zhao-Fei Li and Jin-Ping Zheng
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 519-529, 2022
Tomonori Miura, Shotaro Uehara, Makiko Shimizu, Hiroshi Suemizu and Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 531-538, 2022
Ryoko Takasawa, Akane Jona, Manami Inoue, Miku Azuma, Haruka Akahane, Yuto Ueno, Yuki Nakagawa, Ryusei Chimori, Yasunari Mano, Yuki Murata, Shuji Yasuike and Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 539-546, 2022
Hiroki Yoshioka, Sarah Tominaga, Masumi Suzui, Yasuro Shinohara, Tohru Maeda and Nobuhiko Miura
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 547-553, 2022
Wenli Xu, Xiaoxia Zhu, Li Wang, Guoxian Ding, Xiaodong Wang, Yunlu Sheng, Shan Lv, Jing Yu, Juan Liu and Yu Duan
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.12, 555-565, 2022

PAGE TOP