The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 2, 169-308, 2013

Tin-Tin Win-Shwe, Shin Ohtani, Akira Ushiyama, Hidekazu Fujimaki, Naoki Kunugita
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 169-176, 2013
Toshio Kobayashi, Sunao Aso, Takayuki Koga, Satsuki Hoshuyama, Yutaka Oshima, Katsumi Miyata, Yuji Kusune, Takako Muroi, Tomohiko Yoshida, Ryuichi Hasegawa, Syozo Ajimi, Kotaro Furukawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 177-192, 2013
Diana Cardona, Caridad López-Granero, Fernando Cañadas, Jordi Llorens, Pilar Flores, Floria Pancetti, Fernando Sánchez-Santed
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 193-203, 2013
Midori Yoshida, Daisetsu Suzuki, Kiyoshi Matsumoto, Mariko Shirota, Kaoru Inoue, Miwa Takahashi, Takeshi Morita, Atsushi Ono
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 205-214, 2013
Kohei Kawabata, Kazumi Sugihara, Seigo Sanoh, Shigeyuki Kitamura, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 215-223, 2013
Bi-cheng Yang, Xiu-jie Pan, Zhi-hua Yang, Feng-jun Xiao, Xing-yu Liu, Mao-xiang Zhu, Jian-ping Xie
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 225-235, 2013
Mansur A. Sandhu, Abdullah A. Saeed, Muhammad S. Khilji, Anwaar Ahmed, Malik Shah Z. Latif, Nauman Khalid
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 237-244, 2013
Takayuki Kumamoto, Naomi Tsukue, Hirohisa Takano, Ken Takeda, Shigeru Oshio
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 245-254, 2013
Lifeng Zhang, Cuihong Jin, Qiufang Liu, Xiaobo Lu, Shengwen Wu, Jinghua Yang, Yanqiu Du, Linlin Zheng, Yuan Cai
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 255-268, 2013
Kiyonori Kai, Takashi Yamaguchi, Yu Yoshimatsu, Junzo Kinoshita, Munehiro Teranishi, Wataru Takasaki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 269-277, 2013
Nariaki Fujimoto, Atsuya Takagi, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 279-283, 2013
Katsuhiko Warita, Tomoko Mitsuhashi, Ken-ichi Ohta, Shingo Suzuki, Nobuhiko Hoshi, Takanori Miki, Yoshiki Takeuchi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 285-289, 2013
Takashi Yamada, Ryuichi Hasegawa, Satoshi Nishikawa, Yuki Sakuratani, Jun Yamada, Tatsuhiro Yamashita, Koichi Yoshinari, Yasushi Yamazoe, Eiichi Kamata, Atsushi Ono, Akihiko Hirose, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 291-299, 2013
Gi-Wook Hwang, Fujio Mastuyama, Tsutomu Takahashi, Jin-Yong Lee, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 301-303, 2013
Shuso Takeda, Mari Harada, Shengzhong Su, Shunsuke Okajima, Hiroko Miyoshi, Kazutaka Yoshida, Hajime Nishimura, Yoshiko Okamoto, Toshiaki Amamoto, Kazuhito Watanabe, Curtis J Omiecinski, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.2, 305-308, 2013

PAGE TOP