The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 35, No. 5, 619-791, 2010

Naoteru Koseki, Jiro Deguchi, Toru Yamada, Hitoshi Funabashi, Takaki Seki
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 619-629, 2010
Masami Suzuki, Kaori Isobe, Etsuko Fujii, Masaki Yamazaki, Yayoi Takai, Tomomi Soshin, Sho Akai, Takeshi Watanabe, Atsuhiko Kato
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 631-637, 2010
Akio Kobayashi, Shin-ichi Oshida, Yuji Yamazaki, Tatsuya Maekawa, Hideyuki Kuno, Shoichiro Sugai, Hiroyuki Sakakibara, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 639-652, 2010
Masayuki Ohbayashi, Masanori Suzuki, Yoshiki Yashiro, Sayaka Fukuwaka, Masako Yasuda, Noriko Kohyama, Yasuna Kobayashi, Toshinori Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 653-661, 2010
Nagaraja Haleagrahara, Tan Jackie, Srikumar Chakravarthi, Mallikarjuna Rao, Anupama Kulur
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 663-671, 2010
Jun Hirao, Noriyo Niino, Shingo Arakawa, Shingo Shibata, Kazuhiko Mori, Yosuke Ando, Tadashi Furukawa, Atsushi Sanbuissho, Sunao Manabe, Yuji Mori, Masugi Nishihara
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 673-685, 2010
Mitsuyasu Tabo, Ryuichi Komatsu, Takehito Isobe, Masaki Honda, Yuichiro Yamada, Kazuya Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 687-698, 2010
Ryo Kobayashi, Tadayoshi Ikemoto, Makoto Seo, Masahiko Satoh, Naoki Inagaki, Hiroichi Nagai, Hisamitsu Nagase
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 699-707, 2010
Toshiya Okamura, Yuji Ishii, Yuta Suzuki, Tomoki Inoue, Masako Tasaki, Yukio Kodama, Takehiko Nohmi, Kunitoshi Mitsumori, Takashi Umemura, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 709-720, 2010
Takashi Matsuoka, Atsushi Takaki, Hirokazu Ohtaki, Seiji Shioda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 721-730, 2010
Toshiya Okamura, Yuji Ishii, Yuta Suzuki, Tomoki Inoue, Masako Tasaki, Yukio Kodama, Takehiko Nohmi, Kunitoshi Mitsumori, Takashi Umemura, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 731-741, 2010
Harumi Okuyama, Naoki Ohara, Kenjiro Tatematsu, Shinya Fuma, Tomoyuki Nonogaki, Kazuyo Yamada, Yuko Ichikawa, Daisuke Miyazawa, Yuko Yasui, Seijiro Honma
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 743-747, 2010
Yuta Takahashi, Keisuke Mizuo, Yusuke Shinkai, Shigeru Oshio, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 749-756, 2010
Shin Wakui, Tomoko Muto, Masaya Motohashi, Yasuko Kobayashi, Yoshihiko Suzuki, Hiroyuki Takahashi, Hiroshi Hano
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 757-765, 2010
Akira Yasutake, Masumi Marumoto, Minoru Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 767-771, 2010
Ryo Haneda, Yasumoto Mizoguchi, Tetsuya Matsuoka, Hiroyasu Mizuguchi, Takako Endoh, Kazuya Fukuda, Yuzo Asano
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 773-778, 2010
Hiroko Kasahara, Shin-ichi Muto, Yoshiyuki Motokawa, Nobuhiko Arisaka, Sayaka Kobayashi, Shinji Souma, Junji Kuroda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 779-784, 2010
Yasuko Yoshioka, Makoto Tamesada, Hironori Tomi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.5, 785-791, 2010

PAGE TOP