The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 40, No. 3, 295-425, 2015

Hiroshi Onodera, Shoji Sasaki, Seiji Otake, Masayuki Tomohiro, Kazumoto Shibuya, Mamoru Nomura
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 295-307, 2015
Pen-Hua Su, Hsiao-Yen Chen, Suh-Jen Chen, Jia-Yuh Chen, Saou-Hsing Liou, Shu-Li Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 309-319, 2015
Kumiko Kohri, Eiko Yoshida, Shuji Yasuike, Tomoya Fujie, Chika Yamamoto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 321-327, 2015
Haiqing Hu, Xuanzhong Zhao, Zhao Jin, Mingxing Hou
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 329-338, 2015
Junko Kurokawa, Tetsuo Sasano, Masami Kodama, Min Li, Yusuke Ebana, Nobuhiro Harada, Shin-ichiro Honda, Haruaki Nakaya, Tetsushi Furukawa
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 339-348, 2015
Qingying Luo, Yang Li, Yanhao Lai, Zunzhen Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 349-363, 2015
Yin Jinzhu, Zhang Qinli, Yang Jin, Kang Pan, Huang Jianjun, Niu Qiao
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 365-373, 2015
Ken Sakurai, Kei Mikamoto, Makoto Shirai, Takuma Iguchi, Kazumi Ito, Wataru Takasaki, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 375-382, 2015
Tomoki Kimura, Akira Onodera, Fumika Okumura, Tsuyoshi Nakanishi, Norio Itoh
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 383-387, 2015
Shima Goto, Jiro Deguchi, Naoki Nishio, Naruaki Nomura, Hitoshi Funabashi
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 389-404, 2015
Yumi Abiko, Nho Cong Luong, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 405-411, 2015
Kenjiro Tsubota, Masayuki Kanki, Takahisa Noto, Shunji Nakatsuji, Yuji Oishi, Masahiro Matsumoto, Hiroyuki Nakayama
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.3, 413-425, 2015

PAGE TOP