The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 43, No. 7, 407-484, 2018

Takayuki Abo, Takuo Yuki, Rui Xu, Daisuke Araki, Yutaka Takahashi, Hitoshi Sakaguchi, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 407-422, 2018
Takeshi Toyoda, Young-Man Cho, Jun-ichi Akagi, Yasuko Mizuta, Kohei Matsushita, Akiyoshi Nishikawa, Katsumi Imaida, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 423-433, 2018
Atsushi Watanabe, Kazuyuki Tsurui, Shigeki Yoneyama, Hijiri Iwata, Takayuki Anzai, Christopher Jerome, Dai Nakae
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 435-442, 2018
Shohei Yoshimaru, Ryota Shizu, Satoshi Tsuruta, Yuto Amaike, Makoto Kano, Takuomi Hosaka, Takamitsu Sasaki, Kouichi Yoshinari
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 443-450, 2018
Atsushi Fujiwara, Miki Shimosawa, Masahiko Iino, Mikio Sasaki, Shin-ichi Sato, Akihito Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 451-458, 2018
Changhua He, Koji Arizono, Hezhe Ji, Yuka Yakushiji, Daizhou Zhang, Kuangwei Huang, Yasuhiro Ishibashi
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 459-471, 2018
Shigeo Suzuki, Yumie Morimoto-Kobayashi, Chika Takahashi, Yoshimasa Taniguchi, Mikio Katayama
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.7, 473-484, 2018

PAGE TOP