The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 27, No. 1, 1-68, 2002

Takako HAMANO, Vincent TONG, Mamoru MUTAI, Masao HAYASHI, Eiji TANAKA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.1, 1-9, 2002
Masashi KATO, Sachiko MAKINO, Hitoshi KIMURA, Takao OTA, Tadakazu FURUHASHI, Yoichi NAGAMURA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.1, 11-18, 2002
Kaori MIYATA, Setsuko YABUSHITA, Tokuo SUKATA, Masashi SANO, Hiroko YOSHINO, Takumi NAKANISHI, Yasuyoshi OKUNO, Masatoshi MATSUO
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.1, 19-33, 2002
Charles ROTHWELL, Edward J. MCGUIRE, Douglas M. ALTROGGE, Hiroshi MASUDA, Felix A. de la IGLESIA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.1, 35-47, 2002
Akihiro HAGIWARA, Hiroko YOSHINO, Toshio ICHIHARA, Mayumi KAWABE, Seiko TAMANO, Hiromitsu AOKI, Takatoshi KODA, Mikio NAKAMURA, Katsumi IMAIDA, Nobuyuki ITO, Tomoyuki SHIRAI
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.1, 57-68, 2002

PAGE TOP