The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 38, No. 6, 815-965, 2013

Maki Tokumoto, Jin-Yong Lee, Yasuyuki Fujiwara, Masanobu Uchiyama, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 815-820, 2013
Ryo Nakano, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma, Gi-Wook Hwang
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 821-822, 2013
Seung-Hee Chang, Hong Ju Lee, Bitna Kang, Kyeong-Nam Yu, Arash Minai-Tehrani, Somin Lee, Seung U. Kim, Myung-Haing Cho
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 823-831, 2013
Takashi Hirooka, Chika Yamamoto, Akira Yasutake, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 837-845, 2013
Ken-ichi Noritake, Takashi Ikeda, Keiichi Ito, Yoji Miwa, Mika Senuma, Hiromasa Takashima, Taishi Tateishi, Shigeru Hisada, Eiji Maki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 847-854, 2013
Kazuhiro Hayakawa, Yuichi Mimura, Shigehiro Tachibana, Mami Furuya, Terutaka Kodama, Toyohiko Aoki, Satoru Hosokawa, Motoko Fukui, Seiji Shibata, Masanao Yoshida, Takeshi Masuyama, Takahiro Narita, Makiko Kuwagata, Shigeru Hisada, Eiji Maki
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 855-873, 2013
Yasuhiro Shinkai, Ichiro Yamanaka, Ho Huynh Thuy Duong, Nguyen Thi Quynh, Yasunori Kanaho, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 875-878, 2013
Yoko Hashizume, Ken Shirato, Shogo Sato, Akiko Matsumoto, Kaoru Tachiyashiki, Kazuhiko Imaizumi
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 879-884, 2013
Hina Satone, Eriko Akahoshi, Aiko Nakamura, Jae Man Lee, Masato Honda, Yohei Shimasaki, Shun-ichiro Kawabata, Takahiro Kusakabe, Yuji Oshima
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 885-890, 2013
Seigo Hayashi, Yoshikazu Taketa, Kaoru Inoue, Miwa Takahashi, Saori Matsuo, Kaoru Irie, Gen Watanabe, Midori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 891-902, 2013
Ryo Kamata, Fujio Shiraishi, Shinji Takahashi, Akira Shimizu, Daisuke Nakajima, Shiho Kageyama, Takushi Sasaki, Kyosuke Temma
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 903-912, 2013
Tadashi Noguchi, Tomoyuki Kamigaito, Taku Katagiri, Hitomi Kondou, Kazunori Yamazaki, Shigetoshi Aiso, Tomoshi Nishizawa, Kasuke Nagano, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 913-924, 2013
Min-Seok Kim, Tsutomu Takahashi, Jin-Yong Lee, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 925-929, 2013
Jun Watanabe, Tomoya Nakamachi, Hirokazu Ohtaki, Akira Naganuma, Seiji Shioda, Shigeo Nakajo
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 931-935, 2013
Ilseob Shim, Gyun-Baek Seo, Eunha Oh, Mimi Lee, Jung-Taek Kwon, Donggeun Sul, Byung-Woo Lee, Byung-Il Yoon, Pilje Kim, Kyunghee Choi, Hyun-Mi Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 937-946, 2013
Nobuhiko Miura, Atsushige Ashimori, Asuka Takeuchi, Katsumi Ohtani, Naoko Takada, Yukie Yanagiba, Masaharu Mita, Masako Togawa, Tatsuya Hasegawa
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 947-957, 2013
Jin-Yong Lee, Maki Tokumoto, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 959-962, 2013
Tsutomu Takahashi, Min-Seok Kim, Takahiro Saito, Jin-Yong Lee, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.38, No.6, 963-965, 2013

PAGE TOP