The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 3, 253-394, 2011

Nobuko Mori, Akira Yasutake, Masumi Marumoto, Kimiko Hirayama
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 253-259, 2011
Koichi Tomoda, Kaoru Kubo, Takashi Asahara, Akira Andoh, Koji Nomoto, Yasue Nishii, Yoshifumi Yamamoto, Masanori Yoshikawa, Hiroshi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 261-266, 2011
Syunji Yokota, Hiromasa Takashima, Ryo Ohta, Yoshiaki Saito, Takashi Miyahara, Yuka Yoshida, Tsukasa Negura, Mika Senuma, Kenji Usumi, Naoyuki Hirabayashi, Takaho Watanabe, Shinji Horiuchi, Yuji Fujitani, Seishiro Hirano, Hidekazu Fujimaki
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 267-276, 2011
Brice W Obiang-Obounou, Ok-Hwa Kang, Jang-Gi Choi, Joon-Ho Keum, Sung-Bae Kim, Su-Hyun Mun, Dong-Won Shin, Ki Woo Kim, Chung-Berm Park, Young-Guk Kim, Sin-Hee Han, Dong-Yeul Kwon
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 277-283, 2011
Mourad A. M. Aboul-Soud, Abdulaziz M. Al-Othman, Gaber E. El-Desoky, Zeid A. Al-Othman, Kareem Yusuf, Javed Ahmad, Abdulaziz A. Al-Khedhairy
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 285-296, 2011
Midori Yoshida, Miwa Takahashi, Kaoru Inoue, Dai Nakae, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 297-311, 2011
Yuko Nukada, Yuichi Ito, Masaaki Miyazawa, Hitoshi Sakaguchi, Naohiro Nishiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 313-324, 2011
Akio Kobayashi, Hideaki Yokoyama, Jiro Kataoka, Tomio Ishida, Hideyuki Kuno, Shoichiro Sugai, Hiroyuki Sakakibara, Kayoko Shimoi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 325-337, 2011
Ercan Olcay, Ozan Beytemur, Ferda Kaleagasioglu, Turgut Gulmez, Zihni Mutlu, Vakur Olgac
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 339-345, 2011
Yu Kawashima, Yui Someya, Ken Shirato, Shogo Sato, Hisashi Ideno, Kyoko Kobayashi, Kaoru Tachiyashiki, Kazuhiko Imaizumi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 347-355, 2011
Kiyomitsu Nemoto, Sei Ito, Chiaki Yoshida, Misaki Miyata, Misaki Kojima, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 357-364, 2011
Masaya Motohashi, Shin Wakui, Tomoko Muto, Yoshihiko Suzuki, Masaru Shirai, Hiroyuki Takahashi, Hiroshi Hano
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 373-378, 2011
Kotaro Hitoshi, Miki Katoh, Tomoko Suzuki, Yoshinori Ando, Masayuki Nadai
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 379-387, 2011
Gi-Wook Hwang, Jin-Yong Lee, Katsunori Ryoke, Fujio Matsuyama, Jong-Mu Kim, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 389-391, 2011
Katsumi Kobayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.3, 393-394, 2011

PAGE TOP