The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 26, No. 2, 61-109, 2001

Mikinori TORII, Fumio ITOH, Kazuya YABUUCHI, Kouji OHNO, Goro KOMINAMI, Katsunari HIRANO, Takenobu TASAKI, Hiroshi NARA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.2, 61-73, 2001
Hashihiro HIGUCHI, Masanao NAKAOKA, Satoshi KAWAMURA, Yusuke KAMITA, Akira KOHDA, Takaki SEKI
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.2, 75-83, 2001
Toru TAMURA, Kunitoshi MITSUMORI, Hiroshi ONODERA, Nariaki FUJIMOTO, Kazuo YASUHARA, Kiyoshi TAKEGAWA, Hisayoshi TAKAGI, Masao HIROSE
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.2, 85-94, 2001
Toru HOSHIYA, Dai WATANABE, Keisuke AKAGI, Yasumoto MIZOGUCHI, Kazunori KAMIYA, Hiroyasu MIZUGUCHI, Michiyo KUMAHARA, Hiroshi TOYA, Yoshikazu NAGASHIMA, Azusa OKANIWA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.2, 95-102, 2001
Toru HOSHIYA, Dai WATANABE, Tetsuya MATSUOKA, Kousuke HORIGUCHI, Yasuhiro MIKI, Hiroyasu MIZUGUCHI, Toshiya ISHII, Noriyuki NOMURA, Yoshikazu NAGASHIMA, Azusa OKANIWA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.2, 103-109, 2001

PAGE TOP