The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 3, 259-384, 2017

Tomofumi Fujino, Ryosuke Sakamaki, Haruka Ito, Yumiko Furusato, Nami Sakamoto, Toshiyuki Oshima, Makio Hayakawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 259-265, 2017
Lihe Ding, Luxiu Zang, Yuna Zhang, Yuhuan Zhang, Xuedong Wang, Weiming Ai, Nani Ding, Huili Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 267-280, 2017
Shohei Kanie, Mitsuhiro Fujieda, Tomoaki Hitotsumachi, Satoshi Suzuki, Fumio Morita, Kazuo Hakoi, Hirofumi Yasui
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 291-300, 2017
Katsumi Iwabuchi, Norimasa Senzaki, Daichi Mazawa, Itaru Sato, Michihiro Hara, Fukiko Ueda, Wei Liu, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 301-317, 2017
Junting Du, Di Xiong, Qian Zhang, Xiaoxiao Li, Xudong Liu, Huihui You, Shumao Ding, Xu Yang, Junlin Yuan
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 319-328, 2017
Takashi Hirooka, Eiko Yoshida, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 329-333, 2017
Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Kyoko Hataoka, Masahiko Funada, Yuki Odanaka, Hiroki Kumamoto, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 335-341, 2017
Norie Murayama, Yasuhiro Kazuki, Daisuke Satoh, Kazuya Arata, Tasuku Harada, Norio Shibata, F. Peter Guengerich, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 343-348, 2017
Yosuke Sanuki, Tetsuro Araki, Osamu Nakazono, Kazuyuki Tsurui
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 349-358, 2017
Nobuhiko Miura, Katsumi Ohtani, Tatsuya Hasegawa, Hiroki Yoshioka, Gi-Wook Hwang
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 359-366, 2017
Makoto Ema, Hiroshi Takehara, Masato Naya, Hiromichi Kataura, Katsuhide Fujita, Kazumasa Honda
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 367-378, 2017
Shokichi Naito, Hiromi Tazaki, Tomoko Okamoto, Kazuhiro Takeuchi, Shinichi Kan, Yasuo Takeuchi, Kouju Kamata
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.3, 379-384, 2017

PAGE TOP