The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 33, No. 5, 515-669, 2008

Hiroaki Miida, Yumiko Noritake, Hitomi Shimoda, Kumi Honda, Toshiki Matsuoka, Ken Sakurai, Shirai Makoto, Sunao Manabe, Wataru Takasaki, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 525-536, 2008
Tomoyuki Moriyama, Shigeharu Tsujioka, Takashi Ohira, Satoko Nonaka, Hisataka Ikeda, Hiroki Sugiura, Masayuki Tomohiro, Keiji Samura, Masaru Nishikibe
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 537-547, 2008
W. Stephen Waring, Suzanne Benhalim
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 549-553, 2008
Malihe Paknejad, Mohammad Javad Rasaee, Javad Mohammadnejad, Mehdi Pouramir, Masoume Rajabibazl, Mohammad Kakhki
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 565-573, 2008
Takashi Mitamura, Atsushi Yamada, Kaori Hanaoka, Masayuki Asano, Toshiro Niwa, Jiro Seki
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 575-584, 2008
Ryohei Yokoi, Morimichi Hayashi, Toru Tamura, Kazuo Kobayashi, Junji Kuroda, Hiroshi Kusama, Hiroshi Kagami, Tamao Ono
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 585-598, 2008
Yoko Satoh, Reiko Iwadate, Yukino Watanabe, Hiroshi Kawai, Naomi Kudo, Yoichi Kawashima, Atsushi Mitsumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 599-608, 2008
Syunji Yokota, Takayuki Seki, Yukiko Naito, Shigehiro Tachibana, Naoyuki Hirabayashi, Toshiaki Nakasaka, Naoki Ohara, Hiroyuki Kobayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 609-620, 2008
Hitomi Nakamura, Tsuyoshi Kawakami, Tatsuhiro Niino, Yasuo Takahashi, Sukeo Onodera
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 621-629, 2008
Mitsuyasu Tabo, Ryuichi Komatsu, Masaki Honda, Misae Itoh, Kazuya Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 631-639, 2008
Naoki Ohara, Yukiko Naito, Tomoko Nagata, Shigehiro Tachibana, Mari Okimoto, Harumi Okuyama
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 641-645, 2008
Brett J. West, Chen X. Su, C. Jarakae Jensen
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 647-649, 2008
Kiyoshi Shibuya, Noriko Nishimura, Junko S. Suzuki, Chiharu Tohyama, Akira Naganuma, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 651-655, 2008
Ayano Takeuchi, Takafumi Shirakawa, Yuuji Toyoda, Hajime Tabata, Satoru Kajikawa, Nobuyuki Izumisawa, Masahiro Matsumoto, Shunji Nakatsuji, Kouji Watanabe, Yuji Oishi
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 657-666, 2008
Katsumi Fukino, Yuka Sasaki, Shigekazu Hirai, Takayuki Nakamura, Masayo Hashimoto, Fumio Yamagishi, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 667-667, 2008
Kenji Sugibayashi, Hiroaki Todo, Eriko Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.5, 668-669, 2008

PAGE TOP