The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 6, 589-717, 2009

Hirofumi Minomo, Yusuke Torikai, Tomohiro Furukawa, Hiroshi Uchino, Hidetomi Kadokura, Kazuhiro Nakama, Hiroshi Maeda, Takeshi Kamenosono, Takayuki Sukamoto, Koichiro Fukuzaki, Ryoichi Nagata
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 589-601, 2009
Masahiro Mochizuki, Satomi Shimizu, Yuri Kidokoro, Takashi Kamata, Takahiro Kitazawa, Daisuke Kishi, Emi Okazaki, Yoshito Nishihata, Takumi Ohishi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 603-610, 2009
Yutaka Takahashi, Takumi Hayashi, Shinichi Watanabe, Kazuhiko Hayashi, Mirei Koike, Noriko Aisawa, Shinya Ebata, Hitoshi Sakaguchi, Tsuneaki Nakamura, Hirofumi Kuwahara, Naohiro Nishiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 611-626, 2009
Daigo Sumi, Yumiko Numasawa, Akiko Endo, Noriko Iwamoto, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 627-635, 2009
Safer Abdel-Majeed, Afzal Mohammad, Al-Bloushi Shaima, Rafique Mohammad, Shaker A. Mousa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 637-645, 2009
Toshihiko Makino, Junzo Kinoshita, Shingo Arakawa, Kazumi Ito, Yosuke Ando, Takashi Yamoto, Munehiro Teranishi, Atsushi Sanbuissho, Hiroyuki Nakayama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 647-661, 2009
Chargui Issam, Haouem Samir, Haouas Zohra, Zaouali Monia, Ben Cheikh Hassen
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 663-670, 2009
Ana Cristina Rodrigues Lacerda, Maria da Glória Rodrigues-Machado, Polyana Leite Mendes, Rômulo Dias Novaes, Giovanna Marcella Cavalcante Carvalho, Walter Araujo Zin, Fernando Gripp, Cândido Celso Coimbra
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 671-679, 2009
Atsuko Miyajima, Momoko Sunouchi, Katsuyoshi Mitsunaga, Yoko Yamakoshi, Ken Nakazawa, Makoto Usami
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 681-685, 2009
Keerthi S. Guruge, Hirokazu Hikono, Nobuaki Shimada, Kenji Murakami, Jun Hasegawa, Leo W.Y. Yeung, Noriko Yamanaka, Nobuyoshi Yamashita
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 687-691, 2009
Fumiaki Beppu, Yoshimi Niwano, Emiko Sato, Masahiro Kohno, Takayuki Tsukui, Masashi Hosokawa, Kazuo Miyashita
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 693-698, 2009
Keisuke Nakayama, Masaaki Nakayama, Hiroyuki Terawaki, Yaeko Murata, Toshinobu Sato, Masahiro Kohno, Sadayoshi Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 699-702, 2009
Tsutomu Takahashi, Ken-ichiro Hirose, Emi Mizutani, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 703-708, 2009
Yohei Miyamoto, Keiyu Ohshida, Kaori Sasago
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 709-714, 2009
Jin-Yong Lee, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.6, 715-717, 2009

PAGE TOP