The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 33, No. 4, 389-513, 2008

Jun Sekizawa
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 389-403, 2008
Keiichi Minami, Miki Nakajima, Yuto Fujiki, Miki Katoh, Frank J. Gonzalez, Tsuyoshi Yokoi
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 405-413, 2008
Huma Ajab, Sadia Yasmeen, Asim Yaqub, Zainab Ajab, Muhammad Junaid, Maria Siddique, Robina Farooq, Salman Akbar Malik
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 415-420, 2008
Kazuyuki Hashimoto, Wataru Takasaki, Takashi Yamoto, Sunao Manabe, Itaru Sato, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 421-429, 2008
Mariko Shirota, Takayuki Seki, Kazumi Tago, Hiroyasu Katoh, Hideki Marumo, Mami Furuya, Tomoko Shindo, Hiroshi Ono
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 431-445, 2008
Tomoyuki Kishida, Shin-ichi Muto, Morimichi Hayashi, Masaru Tsutsui, Satoru Tanaka, Makoto Murakami, Junji Kuroda
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 447-457, 2008
Yuka Kohda, Hisashi Shirakawa, Kazuhiko Yamane, Kaoru Otsuka, Tatsuji Kono, Fumio Terasaki, Takao Tanaka
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 459-472, 2008
Miki Hasebe, Etsuko Ohta, Tomohiro Imagawa, Masato Uehara
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 473-477, 2008
Kiyoshi Shibuya, Junko S. Suzuki, Hideaki Kito, Akira Naganuma, Chiharu Tohyama, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 479-484, 2008
Yuka Sumi, Yasumasa Oode, Hiroshi Tanaka
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 485-486, 2008
Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto, Takashi Hirooka, Naoko Terada, Masahiko Satoh, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 487-492, 2008
Kazuhiko Machida, Koji Urano, Masumi Yoshimura, Hideki Tsutsumi, Tatsuji Nomura, Toshimi Usui
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 493-501, 2008
Yoshiko Ikawa, Kayoko Shiba, Emi Ohki, Nanami Mutoh, Masahiko Suzuki, Hiromi Sato, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 503-508, 2008
Takumi Ohishi, Masahiro Mochizuki, Tomonori Enami, Kazushi Okazaki, Shuzo Okazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.4, 509-513, 2008

PAGE TOP