The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.47, No.4, 125-168, 2022

Koji Asano, Yasuhiko Takahashi, Manako Ueno, Takako Fukuda, Mitsuhiro Otani, Sachiko Kitamoto, Yoshitaka Tomigahara
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.4, 125-138, 2022
Yoshikazu Yamagishi, Sayaka Nagasawa, Hirotaro Iwase, Yasumitsu Ogra
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.4, 139-146, 2022
Lu Fan, Jiyang Xu, Tianyi Lv, Mingfeng Lu
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.4, 147-149, 2022
Tsuyoshi Kawakami, Atsuko Miyajima, Kaoru Komoriya, Reiko Kato, Kazuo Isama
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.4, 151-157, 2022
Genki Sakai, Masayo Hirao-Suzuki, Takayuki Koga, Takananobu Kobayashi, Jun Kamishikiryo, Michitaka Tanaka, Kiyonaga Fujii, Masufumi Takiguchi, Narumi Sugihara, Akihisa Toda, Shuso Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.4, 159-168, 2022

PAGE TOP