The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 35, No. 2, 137-278, 2010

Hiroyuki Suzuki, Takamitsu Sasaki, Takeshi Kumagai, Shuhei Sakaguchi, Kiyoshi Nagata
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 137-147, 2010
Leslie Recio, Cheryl Hobbs, William Caspary, Kristine L. Witt
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 149-162, 2010
Takumi Ohishi, Takahiro Kitazawa, Saori Suzuki, Daichi Nakamura, Yoshito Nishihara, Masahiro Mochizuki
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 189-196, 2010
Yin-Mei Chiung, Yi-Yun Kao, Wei-Fang Chang, Chen-Wen Yao, Pei-Shan Liu
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 197-207, 2010
Akiko Honda, Hiroaki Komuro, Tatsuya Hasegawa, Yoshiyuki Seko, Akinori Shimada, Hisamitsu Nagase, Isao Hozumi, Takashi Inuzuka, Hideaki Hara, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 209-215, 2010
Ken-ichiro Miyamoto, Takashi Kuwana, Tetsuo Ando, Megumi Yamamoto, Atsuhiro Nakano
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 217-224, 2010
Masaki Takaishi, Akinori Shimada, Junko S. Suzuki, Masahiko Satoh, Hisamitsu Nagase
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 225-230, 2010
Takeshi Nagata, Toshiaki Muraoka, Masako Kiyonoa, Hidemitsu Pan-Hou
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 231-234, 2010
Tomomi Soshin, Hirotake Takai, Chie Kato, Etsuko Fujii, Saori Matsuo, Tsuneo Ito, Masami Suzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 235-238, 2010
Tae Sung Kim, Chang Yong Yoon, Ki Kyung Jung, Soon Sun Kim, Il Hyun Kang, Jung Hee Baek, Min Soo Jo, Hyung Sik Kim, Tae Seok Kang
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 239-243, 2010
Yusuke Nakatsu, Yaichiro Kotake, Naoko Takai, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 245-251, 2010
Itiro Ando, Takuo Hirose, Tadashi Nemoto, Kazuhito Totsune, Yutaka Imai, Kazuhisa Takeuchi, Masako Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 253-256, 2010
Masaaki Okabe, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara, Koichi Akiyama, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 257-263, 2010
Yoshimitsu Sakamoto, Nakae Dai, Yoshiaki Hagiwara, Kanako Satoh, Norio Ohashi, Katsumi Fukamachi, Hiroyuki Tsuda, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Okio Hino, Akio Ogata
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 265-270, 2010
Akiko Honda, Hiroaki Komuro, Hisamitsu Nagase, Isao Hozumi, Takashi Inuzuka, Hideaki Hara, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 271-273, 2010
Yasuyuki Fujiwara, Akiko Honda, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.2, 275-278, 2010

PAGE TOP