The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 1, 1-137, 2009

Rola Barhoumi, Jeffrey M. Catania, Alan R. Parrish, Igbal Awooda, Evelyn Tiffany-Castiglioni, Stephen Safe, Robert C. Burghardt
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 13-25, 2009
Hiroshi Kawai, Naomi Kudo, Yoichi Kawashima, Atsushi Mitsumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 27-38, 2009
Junko Taketoh, Shun-ichiro Komatsu, Kenji Adachi, Ryo Takai, Kentaro Asanuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 39-52, 2009
Hisao Ohbayashi, Yumi Umeda, Hideki Senoh, Tatsuya Kasai, Hirokazu Kano, Kasuke Nagano, Heihachiro Arito, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 53-63, 2009
Yoshimitsu Sakamoto, Dai Nakae, Nobutaka Fukumori, Kuniaki Tayama, Akihiko Maekawa, Kiyoshi Imai, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Norio Ohashi, Akio Ogata
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 65-76, 2009
Shaima Al-Bloushi, Abdel-Majeed Safer, Mohammed Afzal, Shaker A. Mousa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 77-87, 2009
Yukiko Kimura, Fusae T. Nishimura, Shuntaro Abe, Tatsushige Fukunaga, Hideji Tanii, Kiyofumi Saijoh
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 89-97, 2009
Debabrata Chanda, Karuna Shanker, Anirban Pal, Suaib Luqman, Dnyaneshwar Umrao Bawankule, Dayanandan Mani, Mahendra Pandurang Darokar
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 99-108, 2009
Sayaka Matsumoto, Meilan Jin, Yasuaki Dewa, Jihei Nishimura, Mitsuyoshi Moto, Yuji Murata, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 109-118, 2009
Rie Yoshida, Daisuke Kitamura, Shinya Maenosono
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 119-122, 2009
Kazuhiko Machida, Hiroshi Suemizu, Kenji Kawai, Tsuyoshi Ishikawa, Rumi Sawada, Yasuyuki Ohnishi, Toshie Tsuchiya
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 123-127, 2009
Tetsuya Matsuoka, Hiroyasu Mizuguchi, Yasumoto Mizoguchi, Takako Endho, Ryo Kamata, Kazuya Fukuda, Tsutomu Ishikawa, Yuzo Asano
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.1, 129-137, 2009

PAGE TOP