The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 3, 245-356, 2009

Li Liu, Wei Liu, Jinlan Song, Hongyao Yu, Yihe Jin, Kazunori Oami, Itaru Sato, Norimitsu Saito, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 245-254, 2009
Kumiko Honda, Teruhiko Enoshima, Takafumi Oshikata, Koichi Kamiya, Masao Hamamura, Noriko Yamaguchi, Kaori Nakamura, Yoshihiro Oguma, Sho Fujiwara, Michihito Takabe, Akira Sono, Tsuneshirou Kawasaki, Masaaki Nasu, Kazumasa Otsubo, Koichi Wakigawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 265-280, 2009
Mitsuhiro Hirode, Ko Omura, Naoki Kiyosawa, Takeki Uehara, Toshinobu Shimuzu, Atsushi Ono, Toshikazu Miyagishima, Taku Nagao, Yasuo Ohno, Tetsuro Urushidani
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 281-293, 2009
Akihiro Kobayashi, Yasumitsu Ogra
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 295-303, 2009
Yoshio Ota, Toshio Imai, Jun-ichi Onose, Shigeaki Takami, Young-Man Cho, Masao Hirose, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 305-313, 2009
Jun Watanabe, Tomoya Nakamachi, Tetsuo Ogawa, Akira Naganuma, Masahisa Nakamura, Seiji Shioda, Sigeo Nakajo
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 315-325, 2009
G. Sarwar Gilani, W.M. Nimal Ratnayke, Rudolf Mueller, Giuseppe Mazza
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 335-341, 2009
Yusuke I. Shimizu, Eri Sunaga, Shun Aoyagi, Kenji Kanazawa, Shigeru Takahashi, Yuji Takahashi, Tadashi Nemoto
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 343-347, 2009
Shinya Maenosono, Rie Yoshida, Soichiro Saita
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.3, 349-354, 2009

PAGE TOP